Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού από το Δήμο Νισύρου για ασφαλτόστρωση δρόμου.

269

Ο Δήμος Νισύρου , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ με συνολικό προϋπολογισμό 405.000,00 € (συμπεριλαμβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από τη κατηγορία 1ης τάξης και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ προϋπολογισμού 326.612,90 € (συμπεριλαμβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού σε ψηφιακή μορφή (CD) (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) καθώς και Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, Τιμολόγιο Προσφοράς & περισσότερες πληροφορίες από την έδρα της υπηρεσίας στο Δημαρχείο Νισύρου, μέχρι τις .. / …./2017 ημέρα Πέμπτη αφού καταβληθεί το απαιτούμενο ποσό.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2242360512, FAX επικοινωνίας 2242031330

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός