Προκηρύχθηκε από την Περιφέρεια διαγωνισμός για τη στεγάνωση της Οροφής του Ι.Ν Σωτήρος Χριστού Πόθιας Καλύμνου.

455

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΘΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ» με συνολικό προϋπολογισμό 53.000 €

H Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης

Η καταληκτική ημέρα και ώρα υποβολής προσφορών είναι: 21/07/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.