Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΚΑΛΥΜΝΟΥ.

801

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΚΑΛΥΜΝΟΥ, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2020-2021 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

i. ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Μέχρι τέσσερις (04) Πλοιάρχους Α΄ τάξης Ε.Ν., εκ των οποίων ο ένας (01) μόνο για το εαρινό εξάμηνο.

ii. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

α) Ένα (01) Μαθηματικό.

β) Ένα (01) Φυσικό.

γ) Έναν (01) ειδικότητας Πληροφορικής κάτοχο πτυχίου ή διπλώματος Πληροφορικής που εντάσσεται στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ 50/2001, ως ισχύει, μόνο για το χειμερινό εξάμηνο.

δ) Ένα (01) Νομικό και ελλείψει υποψηφίων, πτυχιούχο Κοινωνιολογίας ή Πολιτικών Επιστημών, μόνο για το χειμερινό εξάμηνο.

ε) Έναν (01) πτυχιούχο Αγγλικής Φιλολογίας.

2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ i. ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Μέχρι δυο (02) Πλοιάρχους Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν. με πτυχίο G.O.C. μόνο για το εαρινό εξάμηνο

Δείτε όλη την προκήρυξη πατώντας εδώ