Τοποθέτηση πλωτών εξεδρών, επιφάνειας μέχρι εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, για εποχική χρήση.

2613

Με απόφαση που υπογράφει  ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ιωάννης Πλακιωτάκης θα επιτρέπεται η τοποθέτηση πλωτών εξεδρών, επιφάνειας μέχρι εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, για εποχική χρήση.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της σχετικής απόφασης οι προϋποθέσεις για την τοποθέτηση και χρήση της πλωτής εξέδρας είναι:

 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις περιοχές απόλυτης περιβαλλοντικής προστασίας, επιτρέπεται, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, να τοποθετούνται στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, πλωτές εξέδρες επιφάνειας μέχρι εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, και για εποχική χρήση (από Απρίλιο έως Οκτώβριο) μέχρι έξι μηνών ετησίως, για την εξασφάλιση πρόσβασης και για την επιδίωξη, ιδίως, των ακόλουθων σκοπών:

α. πρόσδεση σκαφών,

β. πρόσβαση των λουόμενων σε δύσβατες παραλίες ή σε δύσβατες θαλάσσιες περιοχές, πλησίον της ακτής,

γ. διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων,

δ. σημείο εκκίνησης και στάθμευσης, μηχανοκίνητων και μη, θαλάσσιων μέσων αναψυχής. Η στάθμευση συνίσταται στην πρόσδεση ή εναλλακτικά στην έδραση και προσαρμογή του κύτους του σκάφους σε ειδικά διαμορφωμένη πλωτή εξέδρα, για περιορισμένο χρονικό διάστημα μικρότερο της ημέρας,

ε. πρόσδεση σκαφών που χρησιμοποιείται για τη ναυαγοσωστική κάλυψη λουτρικών εγκαταστάσεων , σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στ. διενέργεια καταδύσεων αναψυχής και

ζ. εγκατάσταση και λειτουργία κολυμβητικών μονάδων.

2. Η εκάστοτε χρήση της πλωτής εξέδρας θα αφορά στην ικανοποίηση ενός εκ των προαναφερθέντων σκοπών.

Για λόγους ασφαλείας, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ διαδοχικών πλωτών εξεδρών δεν δύναται να είναι μικρότερη από 300 μέτρα.

Σε περίπτωση περισσότερων του ενός αιτημάτων για τοποθέτηση πλωτών εξεδρών που δεν δύνανται να εξυπηρετηθούν όλα ή μερικά από αυτά σε μια περιοχή, προτεραιότητα δίδεται στην πλωτή εξέδρα που εξυπηρετεί Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής και μεταξύ των λοιπών περιπτώσεων, σε εκείνη με τον προγενέστερο αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης του αιτήματος στην αρμόδια Λιμενική Αρχή ή στη Γενική Γραμματεία Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κατά περίπτωση.

3. Δεν επιτρέπεται η χρήση πλωτών εξεδρών για την εγκατάσταση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εν γένει ή κέντρων αναψυχής, ούτε δύναται να εξυπηρετεί θέσεις μόνιμου ελλιμενισμού σκαφών ή διαφημιστικούς σκοπούς.

Σε κάθε περίπτωση, η πλωτή εξέδρα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον σκοπό της παρ. 1 για τον οποίο τοποθετήθηκε, και να διασφαλίζεται ότι δεν παραβιάζεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του υδάτινου στοιχείου θάλασσας.

. Για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας εντός Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα (Θ.Ζ.Λ.) εκδίδεται απόφαση του Γενικού Διευθυντή Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων ή, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄133), του Γενικού Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ύστερα από απλή γνώμη: – του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, – του Υπουργείου Τουρισμού και κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.

Στην περίπτωση τοποθέτησης και χρήσης εκτός Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα (Θ.Ζ.Λ.) απαιτούνται, πλέον των ανωτέρω, η απλή γνώμη του κατά τόπο αρμοδίου Δημοτικού Συμβουλίου και η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας.

Οι προαναφερόμενες γνώμες πρέπει να διατυπωθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (02) μηνών, αλλιώς η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτές.