Ανακοίνωση-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση Εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη ΑΕΝ Καλύμνου.

880

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με στόχο τη στελέχωση της Σχολής Πλοιάρχων της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου, με έδρα την Πόθια Καλύμνου, ανακοινώνει την πρόθεσή του να προβεί σε απόσπαση ενός μόνιμου εκπαιδευτικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπαγόμενου στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η απόσπαση πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για την κάλυψη
δαπάνης μισθοδοσίας του αποσπασμένου εκπαιδευτικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

Oι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής και Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.) ή δίπλωμα, ειδικότητας Πλοιάρχου
ή Μηχανικού ή Ραδιοτηλεγραφητή Α’ ή Β’ τάξης Ε.Ν. ή να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης, ειδικότητας Φυσικού ή Μαθηματικού ή Αγγλικής Φιλολογίας ή Νομικού ή Κοινωνιολόγου ή Ναυτιλιακού Οικονομολόγου ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Αυτοματιστή Μηχανικού.

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης του Διοικητού της ΑΕΝ Καλύμνου, είναι δυνατή η ανάθεση καθηκόντων αναπληρωτή Διευθυντή στον αποσπασμένο εκπαιδευτικό.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση- υπεύθυνη δήλωση για απόσπαση, , εντός αποκλειστικής προθεσμίας από 01/09/2020 μέχρι και 07/09/2020, είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο 109, 1ος όροφος στην κατωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε να αποστείλει αυτήν ταχυδρομικώς με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» , ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier) στην ταχυδρομική διεύθυνση :
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ακτή Βασιλειάδη
Πύλη Ε1 – Ε2
Τ.Κ.: 18510, ΠΕΙΡΑΙΑ

Με την ένδειξη επί του φακέλου:
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΕΝ/ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ εάν εστάλη ταχυδρομικά ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς.

Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα από τον ενδιαφερόμενο στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται οργανικά και η εν λόγω κοινοποίηση θα πρέπει να προκύπτει από την αίτησή του
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός