Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 η τακτική ΓΣ των μετόχων της ΑΝΕ Καλύμνου.

389

Από την “ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Ε.”, εκδόθηκε πρόσκληση με την οποία καλεί τους μετόχους σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Καλυμνίων (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Χρήσεως 2019 (1-1-2019 έως 31-12-2019) και της επ’ αυτών Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 1/1/2020 έως 31/12/2020.

4. Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 περί Α.Ε., με τον Ν. 4336/2015, και με τον Ν. 4308/2014.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, η Α΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα την 22η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. στο ίδιο μέρος και με τα ίδια θέματα συζήτησης.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός