Το Νοσοκομείο Καλύμνου προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία

1403

Το Νοσοκομείο Καλύμνου προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω τριών (3) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία για τα αντίστοιχα τμήματα:

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 27/07/2020 ώρα 12:00 και λήγει την 17/08/2020 ώρα 12:00.

Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

  • Ελληνική Ιθαγένεια (πλην όσων προέρχονται από κράτη μέλη της Ε.Ε.).
  • Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
  • Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας.
  • Δεν απαιτείται όριο ηλικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του τετάρτου άρθρου του Ν. 4528/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 26 «Προσόντα ιατρών» του Ν. 1397/1983.
  • Για την κατάληψη θέσης ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ. απαιτείται για το βαθμό Επιμελητή Β΄, η κατοχή του τίτλου ειδικότητας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τρίτου του Ν. 4655/2020 (Φ.Ε.Κ. 16/Α/2020) σε θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ που προκηρύσσονται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα ιατροί που υπηρετούν σε άλλη θέση ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ., εκτός εάν παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών της εκάστοτε προκήρυξης. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 36 του Ν.4486/2017, οι ιατροί που θα διεκδικήσουν θέσεις σε βαθμό Διευθυντή. Επισημαίνεται ότι οι ιατροί με βαθμό Διευθυντή δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση Διευθυντή, αν δεν παρέλθει εξαετία από τη λήψη του βαθμού (άρθρο 4 του Ν. 3754/2009).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη, θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός