Πρόσκληση για οικονομική ενίσχυση Αλιέων λόγω Προσωρινής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων συνέπεια του Covid-19

422

Ο Αλιευτικός Σύλλογος Μεγάλων Πελαγικών Ψαριών Καλύμνου κάνει γνωστό ότι δημοσιεύτηκε η   Πρόσκληση  της  Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης  που  καλεί  όλους  τους  Αλιείς να υποβάλουν τις Αιτήσεις  προκειμένου να λάβουν  την οικονομική ενίσχυση  που  δικαιούται λόγω «Προσωρινής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19»,

Πληροφορίες  στα γραφεία  του Συλλόγου  στο  τηλέφωνο 6974736282

Ύψος ενίσχυσης

Η Δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης 100% επί της επιλέξιμης δαπάνης της Πράξης.

Τα μέτρα είναι ύψους 20 εκατ. ευρώ για την ανακούφιση των αλιέων που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας

Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται ως εξής:

Μηχανότρατες Γρι-γρι / Σκάφη που αλιεύουν / Μεγάλα Πελαγικά Είδη / Σκάφη Παράκτιας Αλιείας

Μηνιαία αποζημίωση (ευρώ/GT) 189,33 / 343,58 / 450,50 / 267,75

Ελάχιστη Μηνιαία αποζημίωση (σε ευρώ) 10.000,00 / 8.000,00 / 4.000,00 / 900,00

Μέγιστη Μηνιαία αποζημίωση (σε ευρώ) 24.000,00 / 24.000,00 / 15.000,00 / 4.500,00

Η διάρκεια της προσωρινής παύσης υπολογίζεται ως το άθροισμα των ημερών που το σκάφος δεν άσκησε αλιευτική δραστηριότητα, στο οποίο δεν προσμετρούνται τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ισχύουν απαγορεύσεις διενέργειας της αλιείας.

Δείτε όλη την πρόσκληση πατώντας εδώ
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός