Επιδότηση ιδιοκτητών αλιευτικών σκαφών για αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών διαβίβασης δεδομένων.

398

Με πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλούνται οι δυνητικοί Δικαιούχοι της Δράσης «Αγορά και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Συσκευών ΣΔΕ(VMS)-ERS-AIS» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 για την υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης-Χρηματοδότησης, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και διαδικασίες που προβλέπονται.

Η εν λόγω Δράση αφορά στην ανελαστική υποχρέωση των επαγγελματιών αλιέων και ιδιοκτητών αλιευτικών σκαφών που υπάγονται στις κατηγορίες δικαιούχων να φέρουν στα σκάφη τους λειτουργικές τις ηλεκτρονικές συσκευές δορυφορικού εντοπισμού και διαβίβασης δεδομένων ΣΔΕ(VMS)-ERS και AIS κατά περίπτωση

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) για ένταξη στην παρούσα Δράση, είναι οι ακόλουθοι:

Ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 23η Οκτωβρίου 2020. Το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) θα δέχεται αιτήσεις έως την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022 που ορίζεται ως λήξη της ηλεκτρονικής υποβολής χρηματοδότησης

3 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι οι επαγγελματίες αλιείς που έχουν την υποχρέωση καταγραφής και διαβίβασης δεδομένων της δραστηριότητάς τους, και συγκεκριμένα, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες (κατά τον ορισμό του Κανονισμού υπ’ αριθ. 508/2014) αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ).

Τα σκάφη για τα οποία οι ιδιοκτήτες θα ενισχυθούν, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια/ Λεμβολόγια και καταχωρημένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ), καθώς επίσης θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, λαμβάνοντας υπόψιν τυχόν χρονικές δεσμεύσεις από προηγούμενη χρηματοδότηση των ίδιων εργασιών κατά την υποβολή της αίτησης και θα πρέπει να ανήκουν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ή σε επαγγελματίες αλιείς που ήδη δρατσηριοποιιούνται στοςυ ομέις που ανφέρονται στην ενότητα 4 της παρούσας

Πέραν αυτού

1. Οι ενισχύσει παρέχονται σε Δικαιούχους που συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) έως δ) του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 508/2014 και συνοδεύονται από την ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα δυνητικού Δικαιούχου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου.

2. Δικαιούχος της Δράσης μπορεί να είναι κάθε πλοιοκτήτης που προαιρετικά ή υποχρεωτικά, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, εφοδιάζει ενεργό αλιευτικό σκάφος, με συστήματα παρακολούθησης, καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών π.χ. προκειμένου να ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις για ειδικές άδειες αλίευσης, όπως η αλίευση ολοθουρίων και συμιακής γαρίδας.

3. Στην παρούσα Δράση μπορούν να ενταχθούν ως δυνητικοί Δικαιούχοι και οι παλαιοί υπόχρεοιχρήστες των συσκευών (όπως αναφέρονται παρακάτω), αντικαθιστώντας τις παλαιές, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν χρονικές δεσμεύσεις που προκύπτουν από την προηγούμενη χρηματοδότηση:

i. Αλιείς με επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους 12 μέτρων και άνω.

ii. Αλιείς με άδεια αλίευσης σε διεθνή ύδατα.

iii. Αλιείς με άδεια αλίευσης τόνου (BFT), ή/και άδεια αλίευσης ξιφία (SWO) ή/και μακρύπτερου τόνου (ALB).

iv. Αλιείς με άδεια γρι-γρι ή βιντζότρατας (SB) μήκους κάτω των 12 μέτρων

Η Δράση θα υλοποιηθεί μέσω της μεθόδου απλουστευμένου κόστους που αφορά σε ομοειδείς προμήθειες (ηλεκτρονικές συσκευές). Συγκεκριμένα, οι Δικαιούχοι θα επιχορηγούνται για την αγορά και εγκατάσταση της εκάστοτε συσκευής, σύμφωνα με τα κατ’ αποκοπή ποσά που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα και έχουν προκύψει ως προϊόν έρευνας αγοράς και ιστορικών δεδομένων (παλαιότερη προμήθεια των ίδιων συσκευών).
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός