Ζώνης εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων και απαγόρευσης του κυνηγιού για τρία (3) έτη στην περιοχή «Αγίου Γεωργίου (Πεζούλες)» στην Κάλυμνο.

1000

Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που δημοσιοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2020 καθορίζεται ζώνης εκγύμνασης σκύλων κυνηγιού (δεικτών-ιχνηλατών) (ΖΕΣ) στην περιοχή Αγ. Γεωργίου θέση «Πεζούλες» του Δήμου Καλύμνου Ν. Δωδεκανήσου, περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου, εμβαδού 2.743 στρεμμάτων.
Επιτρέπεται καθ’ όλο το έτος η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων που συνοδεύονται από κυνηγούς ή κυναγωγούς, χωρίς να φέρουν κυνηγετικό όπλο και ορίζονται με τα παρακάτω περιγραφόμενα όρια ως εξής:
«Ξεκινά από το νοτιοανατολικό σημείο του Λιμανιού Αγίου Σάββα (χ=765893.98,ψ=4092507.28)και με κατεύθυνση βορειοδυτική ακολουθεί τα όρια του οικισμού Καλύμνου μέχρι το σημείο που συναντά τη διασταύρωση του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στον οικισμό Βοθύνοι (χ= 765437.8, ψ=4092731.31).
Από το σημείο αυτό και με κατεύθυνση νότια και στη συνέχεια νοτιοδυτική ακολουθεί τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο μέχρι τα όρια του οικισμού Βοθύνοι (χ=764871.15και ψ=4092249.28) Στη συνέχεια ακολουθεί τα νοτιοανατολικά όρια του οικισμού Βοθύνοι μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στον οικισμό Βλυχάδια (χ=764162.57,ψ=.4091763.97).Από το σημείο αυτό, με κατεύθυνση νότια ακολουθεί τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Βοθύνοι- Βλυχάδια έως τη διασταύρωση του δρόμου βόρεια του οικισμού Βλυχάδια
(χ=764200.89, ψ= 4091437.63). Στη συνέχεια ακολουθεί περιμετρικά τα ανατολικά όρια του οικσμού Βλυχάδια έως το σημείο που συναντά τη θάλασσα (χ= 764122.93, ψ=4090838.3).Από το σημείο αυτό και με κατεύθυνση ανατολική στην αρχή και στη συνέχεια βόρεια ακολουθεί την ακτογραμμή μέχρι το σημείο της αφετηρίας.»

Για την ανωτέρω ζώνη ισχύουν οι ακόλουθοι όροι – περιορισμοί και κυρώσεις:
α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων, θα γίνεται καθ’ όλο το έτος, στην ανωτέρω περιγραφόμενη περιοχή όπως αυτή απεικονίζεται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα τοπογραφικό διάγραμμα η πανίδα παρά την παρέλευση των τριών ετών απαγόρευσης της θήρας, χρήζει περαιτέρω προστασία, προκειμένου να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος
σκοπός, που καθορίζεται με την παρούσα απόφαση με τους ακόλουθους γενικούς όρους και περιορισμούς:
1) Απαγορεύεται η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων σε οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός των ορίων που ορίζονται με την παρούσα.
2) Κυνηγοί ή κυναγωγοί θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το βιβλιάριο υγείας του σκύλου.
3) Τους προς εκγύμναση σκύλους θα συνοδεύουν οι ίδιοι οι κάτοχοι ή συνοδοί ή εκπαιδευτές ή κυνηγοί ή κυναγωγοί αυτών χωρίς κυνηγετικό όπλο.
4) Δεν επιτρέπεται η χρήση μέσων, των οποίων απαγορεύεται η χρήση κατά την άσκηση θήρας, όπως κραχτών, παγίδων κ.λπ.
5) Δεν επιτρέπεται η απελευθέρωση οποιουδήποτε θηράματος στην παραπάνω περιοχή με σκοπό την εκγύμναση των σκύλων, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Δασικής Υπηρεσίας.
6) Οι εκπαιδευτές έχουν την απόλυτη ποινική και αστική ευθύνη απέναντι στο ιδιωτικό ζωικό και πτηνοτροφικό κεφάλαιο των περιοχών εκπαίδευσης και είναι υποχρεωμένοι να αποτρέπουν τους κυνηγετικούς σκύλους τους από τυχόν όχληση τους και θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επιτίθενται οι σκύλοι
τους σε κοπάδια ή μεμονωμένα ζώα των κτηνοτρόφων της περιοχής. Το ίδιο υπεύθυνοι είναι, ως ανωτέρω, όταν προκαλούν φθορές οι ίδιοι ή τα οχήματα τους.
7) Η παρούσα απόφαση, δεν παρέχει δικαιώματα στους κυνηγούς ή κυναγωγούς, εις βάρος δικαιωμάτων τρίτων στις παραπάνω εκτάσεις τα οποία δεν θίγονται και κάθε ζημία προς τρίτους θα βαρύνει τον εκάστοτε κυνηγό ή κυναγωγό που θα συνοδεύει τα προς εκγύμναση σκυλιά.
8) Ο Κυνηγετικός σύλλογος οφείλει να ενημερώσει τα μέλη του και υποχρεούται να τοποθετήσει ενημερωτικές πινακίδες στις περιοχές εκγύμνασης σκύλων αρμοδιότητας του με δικές του δαπάνες και σε συνεργασία με τη Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου.
9) Η περιοχή αυτή οριοθετείται με συντεταγμένες στο προβολικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87, που περιλαμβάνεται στον πίνακα που ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

β) ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Η εκγύμναση και η ελεύθερη κυκλοφορία κυνηγετικών σκύλων εκτός των εκτάσεων που προαναφέρονται, καθώς και η μη τήρηση των ανωτέρω όρων, τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 287 του ν.δ. 86/1969, (Α΄ 7) «Περί Δασικού Κώδικα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τις αναφερόμενες στο σημείο
7 του σχετικού πίνακα των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 4039/2012, (Α΄ 15) όπως ισχύουν σήμερα και του σημείου 9 του ίδιου πίνακα της ίδιας διάταξης εάν δεν προβλέπεται αυστηρότερη ποινή από άλλες διατάξεις.
Β. Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) έτη στην ανωτέρω περιγραφόμενη έκταση της ζώνης εκγύμνασης των σκύλων περιοχής Αγίου Γεωργίου ( θέση Πεζούλες), περιφέρειας Δήμου Καλύμνου της νήσου Καλύμνου Ν. Δωδεκανήσου, εμβαδού 2.743 στρεμμάτων.
α) ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Οι παραβάτες της απαγόρευσης της θήρας θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις του Δασικού Κώδικα. (άρθρο 287 παρ. 18 του ν.δ. 86/69 όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν.δ. 996/71).
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η τήρηση της απόφασης αυτής ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, Ελληνικής Αστυνομίας, τους Δημοτικούς υπαλλήλους (άρθρο 289, παρ. 1, ν.δ. 86/1969), (Α΄ 7) και της Ομοσπονδιακής θηροφυλακής.
Η παρούσα απόφαση συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, όπου απεικονίζεται η ανωτέρω ζώνη
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός