Ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Καλύμνου “ΞΕΝΙΑΣ” ενημερώνει τα μέλη του για τα Ειδικά Σήματα των ΕΕΔΔ

696

Ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων  Δωματίων Καλύμνου “ΞΕΝΙΑΣ” ενημερώνει τα μέλη του  ότι ακολουθώντας τις οδηγίες του Υπουργείου Τουρισμού και σε συνεργασία με την  ΠΥΤ Δωδεκανήσου που εδρεύει στη Ρόδο καθώς και με την Πανελλήνια Ομοσπονδία  Τουριστικών Καταλυμάτων “ΚΥΚΛΟΣ”,  σύντομα, μόλις θα πέσει η αυλαία της δύσκολης φετινής τουριστικής σεζόν,  θα είναι σε θέση να ξεκινήσει τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών κατάταξης για τα καταλύματα – μέλη του Συλλόγου που θα δηλώσουν συμμετοχή. 

Σας παραθέτουμε την ενημέρωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας και θα ακολουθήσει περαιτέρω ενημέρωση στα μέλη του Συλλόγου Καλύμνου προσεχώς.

Πότε λήγουν τα Ειδικά Σήματα των ΕΕΔΔ;

ΦΕΚ.Α101/24-5-2020, NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4688 Άρθρο 48. Προθεσμία κατάταξης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4582/2018 (Α΄ 208) και εν συνεχεία όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 του ν. 4638/2019 (Α΄ 181), προστίθεται περίπτωση γ΄ως εξής:

«γ. Η προθεσμία κατάταξης των καταλυμάτων της υποπερ. γγ΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1, τα οποία λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 31.05.2022. 

Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η εγκατάσταση σφραγίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού κατάταξης ή γνωστοποίησης λειτουργίας καταλύματος χωρίς κατηγορία κλειδιών, από τον φορέα διαχείρισης του καταλύματος κατά τις κείμενες διατάξεις. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί έως τις 31.05.2021, η διάρκεια ισχύος του θα είναι πέντε (5) έτη. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί από την 1η.6.2021 έως τις 31.5.2022, η διάρκεια ισχύος του θα είναι τρία (3) έτη. Για τα καταλύματα που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού έχουν καταταγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η ισχύς του πιστοποιητικού κατάταξης παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη του».
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός