Παράταση Ισχύος υφιστάμενων συμβάσεων εκτέλεσης άγονων γραμμών Περιόδου 2019-2020

293

Παρατείνεται από το ΥΝΑΝΠ Η ισχύ των κατωτέρω συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και το ίδιο ανά πλήρες δρομολόγιο μίσθωμα, προς εξυπηρέτηση άμεσων και επειγουσών συγκοινωνιακών αναγκών, μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων της νέας δρομολογιακής περιόδου και όχι πέραν του χρονικού διαστήματος των τεσσάρων (04) μηνών, ήτοι 28-02-2021, ως
ακολούθως:


α)την υπ’ αριθμ. 28/2009 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΠΑΤΜΟΣ-ΑΡΚΙΟΙ-ΜΑΡΑΘΙ-ΛΕΙΨΟΙ» και επιστροφή,
β)την υπ’ αριθμ. 29/2009 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΘΥΜΑΙΝΑ – ΦΟΥΡΝΟΙ» και επιστροφή,
γ)την υπ’ αριθμ. 79/2009 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΡΟΔΟΣ – ΚΩΣ – ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΛΕΡΟΣ – ΛΕΙΨΟΙ – ΠΑΤΜΟΣ ή ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ» και
επιστροφή,
δ)την υπ’ αριθμ. 80/2009 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΡΟΔΟΣ-ΧΑΛΚΗ-ΤΗΛΟΣ-ΝΙΣΥΡΟΣ-ΚΩΣ» και επιστροφή,
ε)την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.66/44045/2018/12-06-2018 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΚΑΒΑΛΑ – ΛΗΜΝΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΧΙΟΣ – ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ –
ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ» και επιστροφή (ΑΔΑ:ΡΕ234653ΠΩ-ΞΙΕ),
στ)την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.67/44046/2018/12-06-2018 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΚΑΒΑΛΑ – ΛΗΜΝΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΧΙΟΣ – ΒΑΘΥ
ΣΑΜΟΥ» και επιστροφή (ΑΔΑ:Ψ4ΜΓ4653ΠΩ-ΤΑΓ),
ζ)την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.69/44437/2018/13-06-2018 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ή ΛΑΥΡΙΟ – ΝΑΞΟΣ – ΔΟΝΟΥΣΑ» και επιστροφή
(ΑΔΑ: 6Γ424653ΠΩ-Ο3Η),
η) την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.70/44438/2018/13-06-2018 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ή ΛΑΥΡΙΟ– ΠΑΡΟΣ- ΝΑΞΟΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ –
ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ – ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ – ΚΑΤΑΠΟΛΑ» και επιστροφή (ΑΔΑ: 6Η6Ρ4653ΠΩ-ΑΞ8),
θ)την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.71/44439/2018/13-06-2018 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ή ΛΑΥΡΙΟ – ΠΑΤΜΟΣ – ΛΕΙΨΟΙ – ΛΕΡΟΣ –
ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΚΩΣ – ΣΥΜΗ – ΡΟΔΟΣ» και επιστροφή (ΑΔΑ:Ω7ΚΜ4653ΠΩ-ΕΔΩ),
ι)την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.72/44440/2018/13-06-2018 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ή ΛΑΥΡΙΟ – ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ – ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΚΩΣ –
ΝΙΣΥΡΟΣ – ΤΗΛΟΣ – ΣΥΜΗ – ΡΟΔΟΣ» και επιστροφή (ΑΔΑ:ΩΜ8Μ4653ΠΩ-ΞΧΚ),
ια)την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.73/44441/2018/13-06-2018 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ή ΛΑΥΡΙΟ – ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΚΩΣ – ΝΙΣΥΡΟΣ- ΤΗΛΟΣ-ΣΥΜΗ – ΡΟΔΟΣ» και επιστροφή (ΑΔΑ:9Λ3Υ4653ΠΩ-ΗΑΛ),
ιβ)την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.78/44846/2018/14-06-2018 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΚΑΣΟΣ-ΠΗΓΑ∆ΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» και επιστροφή
(ΑΔΑ:9Σ8Δ4653ΠΩ-8ΗΓ),
ιγ)την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.79/44998/2018/14-06-2018 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών: α)«ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ-ΑΝΔΡΟΣ» και επιστροφή, β)«ΣΥΡΟΣΚΥΘΝΟΣ-ΚΕΑ» και επιστροφή, γ)«ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΣΕΡΙΦΟΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ» και επιστροφή και δ)«ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΙΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ» και επιστροφή (ΑΔΑ:7ΣΞΟ4653ΠΩ-542),
ιδ)την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.83/48940/2018/28-06-2018 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΚΑΣΤΟΣ – ΜΥΤΙΚΑΣ» και επιστροφή (ΑΔΑ:ΨΖΗΞ4653ΠΩΛΛΔ),
ιε)την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.98/68217/2018/17-09-2018 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών: α)«ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ – ΑΝΔΡΟΣ» και επιστροφή, β)«ΣΥΡΟΣ –
ΚΥΘΝΟΣ-ΚΕΑ» και επιστροφή, γ)«ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΔΟΝΟΥΣΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΚΑΤΑΠΟΛΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΝΑΞΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΣΥΡΟΣ» και δ)«ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΙΟΣΘΗΡΑΣΙΑ-ΘΗΡΑ-ΑΝΑΦΗ» και επιστροφή (ΑΔΑ: 989Ψ4653ΠΩ-ΤΟΚ),
ιστ)την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.93/51246/2020/06-08-2020 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ή ΛΑΥΡΙΟ – ΜΗΛΟΣ -ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ – ΣΙΚΙΝΟΣ-ΙΟΣ – ΘΗΡΑ» και επιστροφή (ΑΔΑ: ΩΚΠΞ4653ΠΩ-ΔΑΔ),
ιζ)την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.94/51247/2020/06-08-2020 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ή ΛΑΥΡΙΟ – ΣΙΦΝΟΣ –ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ – ΣΙΚΙΝΟΣ –
ΙΟΣ – ΘΗΡΑ» και επιστροφή (ΑΔΑ: ΩΗΒ34653ΠΩ-Ι94),
ιη)την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.70/43107/2020/07-07-2020 σύμβαση για τη δρομολογιακή γραμμή
α)«ΘΗΡΑ – ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ», β)«ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ-ΡΟΔΟΣ», γ)«ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ» και επιστροφή (ΑΔΑ: 6ΓΣ64653ΠΩ-ΜΣ1),
ιθ)την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.71/43109/2020/07-07-2020 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ή ΛΑΥΡΙΟ – ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ» και επιστροφή (ΑΔΑ:
ΨΝ4Ξ4653ΠΩ-7ΘΝ),
κ)την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.85/50005/2020/31-07-2020 σύμβαση για τη δρομολογιακή γραμμή «ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΛΕΡΟΣ – ΛΕΙΨΟΙ – ΠΑΤΜΟΣ – ΑΡΚΙΟΙ – ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ» και επιστροφή
(ΑΔΑ: ΨΒΛΦ4653ΠΩ-8ΞΤ),
κα)την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.86/50039/2020/31-07-2020 σύμβαση για τη δρομολογιακή γραμμή «ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ» και επιστροφή (ΑΔΑ: ΨΩΩΚ4653ΠΩ-ΨΝ7),
κβ)την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.55/37645/2020/19-06-2020 σύμβαση για τη δρομολογιακή γραμμή «ΝΙΣΥΡΟΣ – ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΩ» και επιστροφή (ΑΔΑ: ΨΦΣ74653ΠΩ-ΦΟΥ),
κγ)την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.56/37652/2020/19-06-2020 σύμβαση για τη δρομολογιακή γραμμή«ΝΙΣΥΡΟΣ – ΚΩΣ» και επιστροφή (ΑΔΑ: 6ΛΦΦ4653ΠΩ-87Β),
κδ)την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.68/43011/2020/07-07-2020 σύμβαση για τη δρομολογιακή γραμμή α)«ΛΑΥΡΙΟ – ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ– ΛΗΜΝΟΣ» και επιστροφή, β)«ΛΑΥΡΙΟ – ΜΕΣΤΑ ΧΙΟΥ – ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – ΛΗΜΝΟΣ» και επιστροφή (ΑΔΑ: ΩΑΣΘ4653ΠΩ-ΞΒΥ),

κε)την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.61/41731/2020/02-07-2020 σύμβαση για τη δρομολογιακή γραμμή «ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – ΛΗΜΝΟΣ» και επιστροφή (ΑΔΑ: Ω1054653ΠΩ-ΑΜΦ),

κστ)την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.58/37691/2020/19-06-2020 σύμβαση για τη δρομολογιακή γραμμή: α)«ΦΟΥΡΝΟΙ– ΘΥΜΑΙΝΑ – ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ» και επιστροφή, β)«ΦΟΥΡΝΟΙ – ΘΥΜΑΙΝΑ – ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ» και επιστροφή και γ)«ΦΟΥΡΝΟΙ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ» και επιστροφή (ΑΔΑ: 680Ν4653ΠΩ-ΒΚ4),

κζ)την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.75/46060/2020/16-07-2020 σύμβαση για τη δρομολογιακή γραμμή «ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ – ΤΡΑΠΑΛΟΥ – ΜΑΓΓΑΝΙΤΗΣ – ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ» και επιστροφή (ΑΔΑ: ΨΙ4Χ4653ΠΩ-ΑΟ4),

κη)την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.79/46366/2020/17-07-2020 σύμβαση για τη δρομολογιακή γραμμή «ΧΙΟΣ – ΨΑΡΑ» και επιστροφή (ΑΔΑ: ΩΛΣΣ4653ΠΩ-ΛΨΒ),

κθ)την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.80/46369/2020/17-07-2020 σύμβαση για τη δρομολογιακή γραμμή «ΧΙΟΣ – ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ» και επιστροφή (ΑΔΑ: ΩΧΟΙ4653ΠΩ-ΚΜ6),

λ)την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.57/37673/2020/19-06-2020 σύμβαση για τη δρομολογιακή γραμμή α)«ΨΑΡΑ – ΧΙΟΣ» και επιστροφή και β)«ΨΑΡΑ – ΒΟΛΙΣΣΟΣ – ΨΑΡΑ» (ΑΔΑ: 6ΤΗΨ4653ΠΩ-ΗΚΜ),

λα)την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.72/42119/2020/07-07-2020 σύμβαση για τη δρομολογιακή γραμμή «ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ – ΧΙΟΣ» και επιστροφή (ΑΔΑ: ΨΡΕ54653ΠΩ-ΗΟ0),

λβ)την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.98/54497/2020/25-08-2020 σύμβαση για τη δρομολογιακή γραμμή «ΚΕΡΚΥΡΑ – ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ [ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ – ΜΑΘΡΑΚΙ – ΟΘΩΝΟΙ (λιμένας Αυλακίου)]» και επιστροφή (ΑΔΑ: 64ΙΣ4653ΠΩ-Ζ1Ψ),

λγ)την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.65/42259/2020/03-07-2020 σύμβαση για τη δρομολογιακή γραμμή «ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ – ΜΑΘΡΑΚΙ – ΟΘΩΝΟΙ» και επιστροφή (ΑΔΑ: Ω9ΒΔ4653ΠΩ-0ΜΩ),

λδ)την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.84/49926/2020/31-07-2020 σύμβαση για τη δρομολογιακή γραμμή «ΚΥΜΗ –ΣΚΥΡΟΣ» και επιστροφή (ΑΔΑ: ΨΓ1Ε4653ΠΩ-07Ε),

λε)την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.63/42254/2020/03-07-2020 σύμβαση για τη δρομολογιακή γραμμή «ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ – ΓΑΥΔΟΣ» και επιστροφή (ΑΔΑ: 6ΩΘ04653ΠΩ-ΜΧ1),

λστ)την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.62/42253/2020/03-07-2020 σύμβαση για τη δρομολογιακή γραμμή «ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ – ΣΟΥΓΙΑ – ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ – ΓΑΥΔΟΣ» και επιστροφή (ΑΔΑ: ΨΧΨΛ4653ΠΩ-ΛΚΔ),

λζ)την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.74/43142/2020/07-07-2020 σύμβαση για τη δρομολογιακή γραμμή «Ι.Μ.Μ. ΛΑΥΡΑΣ – ΔΑΦΝΗ» και επιστροφή (ΑΔΑ: ΨΚΒΗ4653ΠΩ-ΞΚΚ),

λη)την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.73/43126/2020/07-07-2020 σύμβαση για τη δρομολογιακή γραμμή «ΛΕΒΙΘΑ – ΠΑΤΜΟΣ» και επιστροφή (ΑΔΑ: 6Ο884653ΠΩ-ΥΦΟ),

λθ)την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.95/51257/2020/06-08-2020 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ» και επιστροφή (ΑΔΑ: 9Ι0Ν4653ΠΩ-79Θ),

μ)την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.60/41699/2020/02-07-2020 σύμβαση για τη δρομολογιακή γραμμή «ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ – ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ» και επιστροφή (ΑΔΑ: Ψ0ΣΠ4653ΠΩ-ΟΔΣ),

μα)την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.69/43048/2020/07-07-2020 σύμβαση για τη δρομολογιακή γραμμή α) «ΚΑΤΑΠΟΛΑ ΑΜΟΡΓΟΥ – ΑΙΓΙΑΛΗ – ΔΟΝΟΥΣΑ – ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ – ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ – ΝΑΞΟΣ» και επιστροφή και β) «ΚΑΤΑΠΟΛΑ – ΘΗΡΑ – ΙΟΣ – ΚΑΤΑΠΟΛΑ» (ΑΔΑ: ΨΛΟΖ4653ΠΩ-2ΟΞ),

μβ) την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.103/66532/2020/08-10-2020 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΠΑΤΜΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ-ΛΕΡΟΣ» και επιστροφή (ΑΔΑ: 6ΗΑ64653ΠΩ-ΣΞΔ),

μγ)την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.102/61481/2020/22-09-2020 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΠΑΤΡΑ – ΣΑΜΗ – ΙΘΑΚΗ» και επιστροφή (ΑΔΑ:ΨΣ4Υ4653ΠΩ-ΤΡΚ).

Σε κάθε περίπτωση η παράταση ισχύος των ως άνω συμβάσεων παύει να ισχύει με την υπογραφή των συμβάσεων της νέας δρομολογιακής περιόδου.
Οι πλοιοκτήτριες εταιρίες/πλοιοκτήτες οφείλουν να προβούν στην παράταση των κατατεθειμένων εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης των συμβάσεων για το χρονικό διάστημα μέχρι την 31/03/2021
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός