Υπογράφηκαν οι συμβάσεις εργασίας έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στην ΑΕΝ/ΚΑΛΥΜΝΟΥ διδακτικού έτους 2020-2021

449

Με εξουσιοδότηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής–Πολιτικής υπογράφηκαν από το Διοικητή της ΑΕΝ ΠΛΩΤΑΡΧΗ Λ.Σ. ΚΛΑΔΗ Διονύσιο υπογράφηκαν σύμβασεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωριαία αντιμισθία για την κάλυψη παροδικών εκπαιδευτικών αναγκών στην ΑΕΝ/ΚΑΛΥΜΝΟΥ για το διδακτικό έτος 2020-2021 ,με τους παρακάτω:

1. ΜΑΪΛΛΗ Σακελλάριου, προσλαμβάνεται ως επιστημονικός συνεργάτης Ναυτικών μαθημάτων με μειωμένα προσόντα, στην ειδικότητα Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν. (συνταξιούχος).

2.ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΥ Νικολάου,προσλαμβάνεται ως επιστημονικός συνεργάτης Ναυτικών μαθημάτων με μειωμένα προσόντα, στην ειδικότητα Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν. (συνταξιούχος).

3.ΔΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ηλία  προσλαμβάνεται ως επιστημονικός συνεργάτης Ναυτικών μαθημάτων με μειωμένα προσόντα, στην ειδικότητα Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν. (συνταξιούχος).

4.ΤΡΙΚΟΙΛΗ Ειρήνης – Νεκταρίας, προσλαμβάνεται ως επιστημονικός συνεργάτης Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων με μειωμένα προσόντα, στην ειδικότητα Αγγλικής Φιλολογίας.

5.ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗ Μιχαήλ, προσλαμβάνεται ως επιστημονικός συνεργάτης Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων με μειωμένα προσόντα, στην ειδικότητα Πληροφορικής.

6.ΓΑΛΟΥΖΗ Νικολάου,προσλαμβάνεται ως επιστημονικός συνεργάτης Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων με μειωμένα προσόντα, στην ειδικότητα Φυσικού και Μαθηματικού. 

Η σύμβαση έχει ισχύ από σήμερα 26 Οκτωβρίου 2020 και λύεται αυτοδικαίως με τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός