Ανάληψη υποχρέωσης από 2η ΥΠΕ για αμοιβή Ιατρού Βαθέος Καλύμνου -Ψερίμου για ένα έτος.

578

Δημοσιεύτηκε από τη 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου η ανάληψη υποχρέωσης για αμοιβή Ιατρού( ελεύθερου επαγγελματία) για τα Ιατρεία Βαθέος Καλύμνου- Ψερίμου για ένα έτος.

Συγκεκριμένα δεσμεύτηκε ποσό 1.128 ευρώ για το τρέχον έτος 2020 και 12.416 ευρώ για το 2021.

Η παραπάνω ανάληψη υποχρέωσης δείχνει ότι η 2η ΥΠΕ θα προχωρήσει στην πρόληψη Ιατρού, ελεύθερου επαγγελματία για την στελέχωση των Ιατρείων Βαθύ και Ψερίμου.

Δεν είναι γνωστή η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την πρόσληψη. 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός