Η Δασική ρυθμιστική διάταξη για κόψιμο ξύλων για καύση στα νησιά της Δωδεκανήσου

601

ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ

Με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου

Ρυθμίζεται η ατελής και άνευ αδείας καυσοξύλευση, με έγκριση του κατά τόπον αρμοδίου Δασοφύλακα και έκδοση υπηρεσιακού σημειώματος για κάλυψη ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα
από 2 -11-2020 έως 20-12- 2021,
κατά χώρο, χρόνο, τρόπο και ποσό των δασικών προϊόντων ως εξής:

 1. Επιτρέπουμε στους μόνιμους κατοίκους της περιφέρειας αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου να συλλέγουν, υλοτομούν και διαμορφώνουν καυσόξυλα με σκοπό τη χρήση τους εντός των ορίων
  της τοπικής κοινότητας στην οποία παράγονται, κατόπιν εγκρίσεως του δασοφύλακα της περιοχής, η οποία θα δίδεται με υπηρεσιακό σημείωμα και υπό την επίβλεψη του ιδίου ως ακολούθως:
  Τα καυσόξυλα θα συλλέγονται ή θα υλοτομούνται από ξερά κατακείμενα δένδρα και κλαδιά, καθώς και από μεμονωμένα ιστάμενα ξερά από δημόσια και ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις, για τα
  οποία δεν υπάρχουν διαχειριστικά σχέδια και πίνακες υλοτομίας, καθώς και από χορτολιβαδικές και γεωργικές εκτάσεις, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των κατά τόπους Δημοτικών
  Κοινοτήτων, από τους μόνιμους κατοίκους των αντιστοίχων Δημοτικών Κοινοτήτων. Στην περίπτωση των ιδιωτικών δασών, δασικών, χορτολιβαδικών και γεωργικών εκτάσεων η άδεια δίδεται στον κύριο ή στον νομέα της έκτασης ή σε τρίτο πρόσωπο εφ ́ όσον εξασφαλιστεί η έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη.
 2. Επιτρέπουμε την κλάδευση των ώριμων κωνοφόρων και πλατύφυλλων δένδρων, που βρίσκονται μέσα σε δημόσια ή μη δημόσια δάση, δημόσιες και ιδιωτικές δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις,
  καθώς και στα ώριμα κωνοφόρα και πλατύφυλλα δένδρα, που φύονται είτε μέσα σε καλλιεργημένες εκτάσεις, είτε σε λωρίδες πλάτους κάτω των 10 μ. μεταξύ καλλιεργειών, από τους κυρίους ή τους νομείς των εκτάσεων αυτών, ή σε τρίτα πρόσωπα με έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη, μετά από έγκριση του αρμοδίου δασοφύλακα, η οποία θα δίδεται με υπηρεσιακό σημείωμα και υπό την επίβλεψή του.
 3. Επιτρέπουμε την υλοτομία και συλλογή καυσοξύλων που προκύπτουν σαν προϊόντα εκτάκτων καρπώσεων από διανοίξεις δρόμων, αντιπυρικών ζωνών, καθαρισμούς παρόδιων ζωνών, μεμονωμένων με επικίνδυνες κλίσεις δένδρων, κατακείμενων λόγω ανεμορριψιών και
  κατολισθήσεων, για λόγους πυροπροστασίας και οδικής ασφάλειας, με την ίδια ως άνω διαδικασία και εφόσον δεν απαιτείται η σύνταξη πίνακα υλοτομίας.
 4. Επιτρέπουμε τον καθαρισμό της κοίτης των ρεμάτων από κορμούς και κλαδιά, που έχουν παρασυρθεί από το νερό.
  Δεν θα αφήνονται υπολείμματα υλοτομιών εντός του δάσους, τυχόν δε μικροϋπολείμματα (μικροί κλαδίσκοι) θα διασκορπίζονται για να αποφεύγονται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς και βλάβες στην υγεία των δασικών οικοσυστημάτων (προσβολές από ασθένειες).
  Η προαναφερόμενη χορήγηση έγκρισης – υπηρεσιακού σημειώματος δίδεται από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια» έως 20 Δεκεμβρίου 2021. Σε
  δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις η ικανοποίηση αιτημάτων καυσοξύλευσης θα διακοπεί κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1-5-2021 έως 31-10-2021.
  Η ποσότητα των καυσοξύλων που δύναται να συλλεγεί ή υλοτομηθεί κατά την διάρκεια του έτους μέσα από δημόσιες εκτάσεις είναι 6 χ.κ.μ. για κάθε οικογένεια.
  Η κατά τις ανωτέρω παραγράφους χορηγουμένη έγκριση είναι προσωπική και αφορά αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη των ατομικών αναγκών (οικιακή χρήση) του δικαιούχου.
  Μετά τη χορήγηση του σχετικού υπηρεσιακού σημειώματος, η υλοτομία, η συλλογή και η μεταφορά, θα διενεργείται εντός δέκα ημερών, με αποκλειστική δαπάνη και ευθύνη του δικαιούχου,
  μετά από ενημέρωση του αρμοδίου δασοφύλακα και σύμφωνα με τις υποδείξεις του.
  Το σχετικό, υπηρεσιακό σημείωμα θα επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο που θα διενεργείται και θα αποτελεί το δικαιολογητικό μεταφοράς των υλοτομηθέντων και συλλεχθέντων δασικών προϊόντων.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ:

 1. Την υλοτομία ή εκρίζωση υγιών δασικών ειδών ή ξερών ιστάμενων που δεν φύονται μεμονωμένα και επιβάλλεται η σύνταξη πίνακα υλοτομίας προκειμένου να υλοτομηθούν
 2. Την υλοτομία και εκρίζωση υγιών δένδρων και θάμνων από τις κοίτες και τα πρανή των χειμάρρων
 3. Την διάθεση των καυσοξύλων στο εμπόριο ή για άλλες χρήσεις
 4. Την υλοτομία όλων των ειδών που προστατεύονται από τις δασικές διατάξεις και την αριθμ. 1755/28-2- 2012 -1/2012 Δ.Α.Δ. της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου (ΑΔΑ: Β4ΠΩΟΡ1Ι-ΦΗ6)
  Οι παραβάτες της παρούσας ρυθμιστικής διάταξης θα διώκονται και θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του δασικού κώδικα.
  Η ισχύς της αρχίζει από της αναρτήσεώς της στον διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια» και λήγει την 20 Δεκεμβρίου 2021.
  Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται