Το έργο αναβάθμισης του Βιολογικού Καθαρισμού Λέρου, προϋπολογισμού 3.100.000,00€ εντάχθηκε στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

221

Στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» εντάχθηκε το έργο αναβάθμισης του Βιολογικού Καθαρισμού Λέρου, προϋπολογισμού 3.100.000,00€, με σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκου.

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, διαδικασία η οποία είναι συνήθης τα τελευταία χρόνια και ξεκίνησε από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την αναβάθμιση της ΕΕΛ Λέρου.
Επιπλέον στην απόφαση ένταξης ορίζεται ότι:
1. Η απόφαση αποστέλλεται από την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ του Υπουργείου Εσωτερικών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του η χορήγηση του δανείου και οι όροι συνομολόγησης του.
2. Η τελική έκθεση κλεισίματος του έργου αποστέλλεται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων και κοινοποιείται στην Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΥΠΕΣ και πλέον ο δικαιούχος αποδεσμεύεται από κάθε υποχρέωση αποπληρωμής του, η οποία βαρύνει το ΠΔΕ, με την επιφύλαξη του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1386 Β) ΚΥΑ.
3. Ο Δικαιούχος του έργου οφείλει να τηρεί Βιβλίο Αναλυτικής Καταγραφής Χρηματοοικονομικών Ενεργειών του Έργου ή αντίγραφα από διπλογραφικό σύστημα.
Ο Δήμαρχος Λέρου κ. Κόλιας Μιχάλης εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο, στον Υφυπουργό κ. Μάνο Κόνσολα, στους συνεργάτες του καθώς και στο προσωπικό του Δήμου Λέρου.
Η Δημοτική Αρχή με σοβαρότητα και εργατικότητα σε συνεργασία με το
προσωπικό του Δήμου μας πετυχαίνει να ενταχθεί ακόμη σε ένα
χρηματοδοτούμενο έργο αυτό της αναβάθμισης του βιολογικού καθαρισμού Λέρου που θα βοηθήσει περαιτέρω στην ανάπτυξη του νησιού μας αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος