Απορρίφθηκαν οι προσφυγές της Μόνιμης Επιτροπής ΤΕΕ Καλύμνου και κατοίκων για την κοπή των δύο ευκαλύπτων στις Μυρτιές .

1581

Με αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 Νομού Δωδεκανήσου στην 4η/25-11-2020 συνεδρίαση της απορρίφθηκαν δύο προσφυγές  κατά της με αριθμ. πρωτ.29842/16/7/2020 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και κατά της υπ’αρίθμ. 12/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλυμνίων.

Η μία προσφυγή υποβλήθηκε εκ μέρους της Μόνιμης Επιτροπής Καλύμνου του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος και η δεύτερη από 14 κατοίκους του νησιού.

Να θυμίσουμε ότι με την απόφαση 12/2020 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Καλυμνίων αποδέχθηκε και ενέκρινε κατά πλειοψηφία ως έχει την Α.Π 277-7285/10-04-2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας στην οποία αναφέρει πως προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή ορατότητα για την χορήγηση της έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσής πρέπει να πραγματοποιηθούν κατασκευαστικές μικροεπεμβάσεις (η κοπή αριστερά των 2 πρώτων ευκαλύπτων και η κοπή δεξιά δύο μικρών δέντρων που βρίσκονται εντός του δημοτικού παρτεριού-παιδική χαρά).

Κατά της απόφασης αυτής κατατέθηκαν ειδικές προσφυγές στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου από τη Μόνιμη Επιτροπή και από κατοίκους Καλύμνου

Με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες οι ειδικές προσφυγές της Μόνιμης Επιτροπής Καλύμνου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και των κατοίκων  και στρεφόντουσαν κατά της απόφασης με αριθμό 12/2020 της Επιτροπής Ποιότητας ζωής Δήμου Καλυμνίων για την κοπή των δύο ευκαλύπτων στην περιοχή των Μυρτιών καθόσον ελλείψει εννόμου συμφέροντος των προσφευγόντων.

 Κατά των αποφάσεων του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου η Μόνιμη Επιτροπή Καλύμνου και 14 κάτοικοι Καλύμνου  προσέφυγαν  στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 Νομού Δωδεκανήσου που με τη σειρά της απέρριψε  τις εν λόγω προσφυγές με το αιτιολογικό ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη τριακονθήμερη αποκλειστική προθεσμία για την έκδοση απόφασης επί της ασκηθείσας κατά τα άνω προσφυγής (η οποία εκ του λόγου αυτού θεωρείται ότι έχει απορριφθεί σιωπηρώς),

 Μετά από αυτή την εξέλιξη οι  προσφεύγοντες έχουν τη δυνατότητα να προσβάλλουν τις απορριπτικές αποφάσεις  μόνο στα αρμόδια Διοικητικά δικαστήρια.