Ποσό 218.156 ευρώ στο Δήμο Καλυμνίων για τη 12η τακτική επιχορήγηση έτους 2020.

323

Εκδόθηκε η 12η τακτική επιχορήγηση των Δήμων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους τους (ΚΑΠ) για το έτος 2020

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών της 4ης Δεκεμβρίου 2020 κατανέμονται 106.609.166,16 ευρώ, από τους ΚΑΠ των Δήμων, ως δωδέκατη (ΙΒ’) τακτική επιχορήγηση έτους 2020 στους 332 Δήμους της Χώρας

Τα χρήματα προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους, καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές Αποφάσεις του Υπουργείου έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη.

Στο Δήμο Καλυμνίων η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των 218.156 ευρώ.