Εγκρίθηκε η αναμίσθωση υδάτινης έκτασης είκοσι (20) στρεμμάτων στο Βαθύ Ψερίμου στις “ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΨΕΡΙΜΟΥ ΑΕ”

628

Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου η  μίσθωση  υδάτινης έκτασης είκοσι (20) στρεμμάτων, με σκοπό τη λειτουργία μονάδας υδατοκαλλιέργειας (σε δύο πάρκα) από αναμίσθωση υφιστάμενης πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας και έγκριση λειτουργίας πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας εκτροφής ιχθύων, δυναμικότητας 300 τόνων/έτος, στην θέση Βαθύ, στη Νήσο Ψέριμο Δήμου Καλύμνου της Ν.Α. Δωδ/σου στον φορέα «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΨΕΡΙΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ‘FISH PSERIMOS SA

Η αναμίσθωση έχει διάρκεια είκοσι (20) ετών από την ημερομηνία λήξης της υφιστάμενης μίσθωσης δηλ. από 11-08-2020. Σκοπός της αναμίσθωσης είναι συνέχιση της λειτουργίας της υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας με συνολική δυναμικότητα της μονάδας 300 τόνους /έτος, και εκτρεφόμενα είδη θαλάσσιους μεσογειακούς ιχθύες
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός