Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Κατασκευή και λειτουργία Ολοκληρωµένης Εγκατάστασης ∆ιαχείρισης Αποβλήτων – Ο.Ε.∆.Α.» στην Κάλυμνο.

1079

Με ημερομηνία 3 Φεβρουαρίου 2021 εγκρίθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου οι περιβαλλοντικοί όροι και περιορισμοί, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: “Κατασκευή και λειτουργία Ολοκληρωµένης Εγκατάστασης ∆ιαχείρισης Αποβλήτων – Ο.Ε.∆.Α. – ∆ήµου Καλυµνίων”.

Να θυμίσουμε ότι η Μελέτη είχε υποβληθεί για έγκριση στις 26 Ιουνίου 2020 και χρειάστηκε να γνωμοδοτήσουν 12 συναρμόδιες Υπηρεσίες για την τελική έγκριση.

Οι περιβαλλοντικοί όροι αφορούν στην  Ο.Ε.Δ.Α που θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει  σε γήπεδο (δημοτική έκταση) επιφάνειας 65.315,00 m2 στην περιοχή «Γιαννοχώραφα – Λιανοχωρίου», ∆ήµου Καλυµνίων

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: είναι ο Δήμος Καλυμνίων

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:είναι ο ΦΟΣΔΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ

Ο.Ε.Δ.Α

Στην Ολοκληρωµένη Εγκατάσταση ∆ιαχείρισης Αποβλήτων – Ο.Ε.Δ.Α προβλέπεται να περιλαμβάνονται:

1.Υγειονομική ταφή µη επικινδύνων αστικών στερεών υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

2. Εγκατάσταση αποθήκευσης χωριστών ρευμάτων αποβλήτων υλικών που προορίζονται για ανακύκλωση και προέρχονται από τα αστικά στερεά απόβλητα µετά από διαλογή στην πηγή, όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο κ.λπ., µε δυνατότητα μεταφόρτωσης,

3. Πράσινο Σημείο,

4. Εγκατάσταση παρασκευής εδαφοβελτιωτικών – κομπόστ από προδιαλεγµένο ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών αποβλήτων σε κατάλληλες κατασκευές,

5. Προσωρινή αποθήκευση αδρανών υλικών από εκσκαφές κατασκευές και κατεδαφίσεις πριν την κατάλληλη διαχείρισή τους, καθώς και όλα τα υποστηρικτικά υποσυστήματα για τη λειτουργία της Ο.Ε.∆.Α. (εσωτερική οδοποιία, κτιριακές υποδομές, διαχείριση στραγγισμάτων, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, περίφραξη κ.λπ.).

6.Καθώς και όλα τα υποστηρικτικά υποσυστήματα για τη λειτουργία της Ο.Ε.∆.Α. (εσωτερική οδοποιία, κτιριακές υποδομές, διαχείριση στραγγισμάτων, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, περίφραξη κ.λπ.)

ΘΕΣΗ

Το γήπεδο (δημοτική έκταση 65.315,00 m 2 ) όπου θα εγκατασταθεί η Ο.Ε.Δ.Α. βρίσκεται στην περιοχή «Γιαννοχώραφα – Λιανοχωρίου» σε απόσταση περίπου 1.600 μ. ανατολικά της πόλης Πόθια και σε απόσταση 300 μ. από τη θάλασσα

ΧΥΤΥ

Ο Χ.Υ.Τ.Υ. προτείνεται να εγκατασταθεί σε γήπεδο έκτασης 65.315,00m θα έχει μέση ετήσια δυναμικότητα 3.131 tn στερεών αποβλήτων από την έναρξη λειτουργίας του και προβλέπεται να εξυπηρετήσει τη διαχειριστική ενότητα Καλύμνου για τουλάχιστον 20 έτη. Η επιφάνεια ενεργού Χ.Υ.Τ.Υ. εκτιμάται σε 11,53 στρέμματα. O συνολικός όγκος Χ.Υ.Τ.Υ. για 20ετή λειτουργία εκτιμάται σε 85.000 m 3 συμπεριλαμβανομένου του υλικού περιοδικής επικάλυψης, όχι όμως και της τελικής

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στην υπόλοιπη έκταση των 65 στρεμμάτων θα εγκατασταθούν οι λοιπές δραστηριότητες (Πράσινο σημείο, μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος), βοηθητικοί χώροι, εσωτερική οδοποιία και λοιπά υποστηρικτικά υποσυστήματα για τη λειτουργία της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ).

Η έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών όρων για το έργο της Ο.Ε.Δ.Α αποτελεί το πρώτο θετικό βήμα για να αποκτήσει η Κάλυμνος σύγχρονες υποδομές διαχείρισης αποβλήτων.

 Η ολοκλήρωση κατασκευής και λειτουργία  της Ο.Ε.Δ.Α θέλει πολύ δρόμο.

 Το όποιο χρονοδιάγραμμα είναι δύσκολο και διακινδυνευμένο για  να προβλεφθεί,

 Σε γενικές γραμμές τι προβλέπεται να γίνουν μετά την έγκριση της μελέτης Περιβαλλοντικών όρων :

1.Ολοκλήρωση εκπόνησης μελέτης έργου.

2. Εξασφάλιση χρηματοδότησης του έργου.

3. Δημοπράτηση του έργου.

4. Εγκατάσταση εργολάβου ,κατασκευή έργου.

Βέβαια εκείνο που ενδιαφέρει άμεσα, είναι τι θα προβλεφθεί κατά την μεταβατική περίοδο και μέχρι ολοκλήρωσης της Ο.Ε.Δ.Α, με τη διαχείριση των απορριμμάτων και την κατάργηση της χωματερή.




Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός