Συνάντηση Βασίλη Α. Υψηλάντη, με τον Υπουργό και Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για δασικούς χάρτες στα Δωδεκάνησα

344

Ο Κοσμήτορας της Βουλής και Βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Α. Υψηλάντης, συναντήθηκε σήμερα 111/02/2021, με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα και τον Υφυπουργό κ. Γιώργο Αμυρά και συζήτησαν τα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των δασικών χαρτών στα Δωδεκάνησα.
Σχετικά με τα ζητήματα που προέκυψαν για όσους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας δεν προχώρησαν, στις προβλεπόμενες από το Νόμο προθεσμίες, σε υποβολή αντίρρησης κατά τη διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών σε πολλές περιοχές της χώρας και οι ιδιοκτήτες γης που βλέπουν τις ιδιοκτησίες τους στους αναθεωρημένους δασικούς χάρτες, τονίστηκε η δυνατότητα της ατελούς διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων, με θετικό για τον πολίτη περιεχόμενο . Όσα δεν γίνουν με τη διαδικασία αυτή δεκτά παραπέμπονται αυτοδικαίως (αλλά όχι ατελώς) στις νέες Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων για εξέταση ως αντιρρήσεις.
Ειδικότερα τονίστηκε:
Οι οικείες Διευθύνσεις Δασών, μετά την έκδοση των αποφάσεων ανάρτησης των δασικών χαρτών στις περιοχές των παλαιών αναρτήσεων, προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες :

 1. Εντοπισμός των πολυγώνων (παλαιών αντιρρήσεων ή τμήματα αυτών) που με το νέο θεσμικό πλαίσιο του άρθρου 48 του νόμου 4685/2020, δεν περιλαμβάνονται στον δασικό χάρτη ως δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. Άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων, ότι οι εκτάσεις για τις οποίες υπέβαλλαν αντιρρήσεις, αναμορφώθηκαν αυτεπαγγέλτως και εφόσον εκκρεμούν, δεν θα εξεταστούν από τις ΕΠ.Ε.Α. και τοποθέτησή τους στο αρχείο.
 2. Ήδη απορριφθέντα πρόδηλα σφάλματα, κατόπιν τεχνικής επεξεργασίας, προωθούνται στις Ε.Π.Ε.Α. ως αντιρρήσεις, με ταυτόχρονη ανάκληση της απόφασης κύρωσης ως προς τα τμήματα αυτά.
 3. Αντιρρήσεις που είχαν υποβληθεί στις παλαιές αναρτήσεις, είτε έχουν εξεταστεί από τις ΕΠ.Ε.Α. και έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις, είτε έχουν αναμορφωθεί με τις νέες ισχύουσες διατάξεις (1 παραπάνω) είτε θα προωθηθούν προς εξέταση στις νέες ΕΠ.Ε.Α.
 4. Συμπερίληψη στους αναρτούμενους δασικούς χάρτες των «οικιστικών πυκνώσεων», είτε αυτών που δεν συμπεριελήφθησαν στις προγενέστερες αναρτήσεις είτε στις περιοχές που για πρώτη φορά αναρτώνται, σύμφωνα με την αριθμ. 685/2019 απόφαση του ΣτΕ.
 5. Αιτήσεις έχουν ήδη κατατεθεί ή ακόμα και εκκρεμεί η κατάθεση των στοιχείων και, ενώ εξετάστηκαν, δεν συμπεριελήφθησαν στο αναμορφωθέν τμήμα (καθότι υποβλήθηκαν χωρίς την πληρότητα των απαραίτητων δικαιολογητικών ώστε να προκύπτει με σαφήνεια η υπαγωγή τους στις εξαιρέσεις των παρ. 6 και 7 άρθ. 3 του ν. 998/1979 είτε δεν προκύπτει με ακρίβεια η ορθή τεχνική απεικόνιση εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης καθώς και της σύννομης αλλαγής χρήσης των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη εκτάσεων), θα προωθηθούν ως ατελώς αντιρρήσεις, της παρούσας ανάρτησης, από την Δ/νση Δασών με ανάλογη εισήγηση, στις ΕΠ.Ε.Α.
 6. Οι προβλέψεις του άρθρου 48 ν. 4685/2020 επιβάλλουν υποχρεωτικά αναμόρφωση των κυρωμένων δασικών χαρτών ώστε να συμπεριλάβουν τις διοικητικές πράξεις που προβλέφθηκαν στις παρ. 6 και 7 αρθ. 3 ν. 998/1979. Με αφορμή δε αυτή την υποχρεωτική αναμόρφωση, δόθηκε η οδηγία να συμπεριληφθούν στην παρούσα αναμόρφωση και τα αιτήματα αναμόρφωσης που ήδη είχαν κατατεθεί στις υπηρεσίες μετά την κύρωση των δασικών χαρτών, σε εφαρμογή του ήδη ισχύοντος άρθρου 20 ν. 3889/2010, που δεν είχε, όμως, θεσμικό πλαίσιο ως προς το χρόνο αναμόρφωσης του δασικού χάρτη.
 7. Παράλληλα εξακολουθεί να ισχύει και μπορεί να αξιοποιείται σε οποιονδήποτε χρόνο, με υποβολή σχετικού αιτήματος ή και αυτεπάγγελτα, η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010, σύμφωνα με την οποία “Οι κυρωμένοι δασικοί χάρτες αναμορφώνονται με την προσθήκη ή διαγραφή των εκτάσεων που θα υπαχθούν ή θα πάψουν να υπάγονται στον δασικό νόμο, σύμφωνα με πράξεις των αρμοδίων οργάνων, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας ή με δικαστικές αποφάσεις που κρίνουν επί των πράξεων αυτών, καθώς και με δικαστικές αποφάσεις επί τού ιδιοκτησιακού ζητήματος των εκτάσεων των περιπτώσεων 5α’ και 5β’ του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289) όπως ισχύει, είτε με διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289) που έπρεπε να συμπεριληφθούν στον δασικό χάρτη και δεν απεικονίζονται σε αυτόν ή εσφαλμένα αποτυπώθηκαν κατά την κατάρτισή του.”

Επίσης δηλώθηκε ότι το ΥΠΕΝ παρακολουθεί το ιδιοκτησιακό ζήτημα που αφορά στις χορτολιβαδικές εκτάσεις , καθώς και το θέμα των «δασωμένων αγρών» και θα διασφαλίσει με κάθε νόμιμο τρόπο ότι δεν θα αδικηθεί ούτε ένας ιδιοκτήτης γης, ούτε ένας αγρότης.
Ειδικότερα ο Βουλευτής Βασίλης Α. Υψηλάντης ζήτησε από την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα και με έγγραφες προτάσεις του Δικηγόρου Ρόδου κ. Θεόδωρου Παπαγεωργίου, ειδικότερα για τα νησιά της Δωδεκανήσου:
1ον) Να θεσμοθετηθεί και για τα Δωδεκάνησα ότι δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις  του άρθρου 62 του  Ν. 998/1979  σύμφωνα με το οποίο υπάρχει το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου επί των δασών και επί των δασικών εκτάσεων, από το 1979 Κάτι που προβλέπεται ήδη για τις περιοχές των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, των νήσων  των πρώην νομών Λέσβου, Σάμου και Χίου, ων νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων και Κυκλάδων καθώς επίσης για το σύνολο  της περιοχής της Μάνης, τόσο δηλαδή στη Μεσσηνία όσο   και στη Λακωνία , σύμφωνα με τα διοικητικά όρια των  «Καλλικρατικών» Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης. 
2ον) Να καταργηθεί ή αναμορφωθεί η διάταξη της παραγρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 32/2016,  ώστε είτε να επανισχύσει είτε να εναρμονιστεί με τη προηγούμενη διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 όσον αφορά τις χορτολιβαδικές εκτάσεις. 

 • Να αποσαφηνισθεί νομοθετικά ότι η επιγενόμενη δάσωση δεν  αφορά ούτε τις τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού, ούτε κυρωμένους δασικούς χάρτες, αλλά μόνον εκκρεμείς υποθέσεις.
  -Να τακτοποιηθεί το μαζικό φαινόμενο που προέκυψε από τους δασικούς χάρτες των ιδιοκτησιών μικτής μορφής, οι οποίες δεν δύνανται να μεταβιβαστούν.
 • Να νομοθετηθεί ότι στις περιοχές των εξαιρέσεων από το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 62 του Ν.998/1979,  η μεταγραφή ή καταχώριση συμβολαιογραφικών πράξεων με αντικείμενο ακίνητα που έχουν εν όλω ή εν μέρει τον χαρακτήρα έκτασης των παραγράφων 5α) ή 5β) του άρθρου 3 του παραπάνω νόμου, στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή στα οικεία φύλλα του αρμόδιου γραφείου Κτηματογράφησης ή Κτηματολογικού Γραφείου, δεν κωλύεται ακόμη και αν δεν προσκομίζεται διοικητική πράξη ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση, με την οποία αναγνωρίζεται ότι το ακίνητο ή το τμήμα του με τον παραπάνω χαρακτήρα.
  Τέλος ο Βασίλης Α. Υψηλάντης, πρότεινε, νομικός από τον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου, με εμπειρία και στον Κτηματολογικό Κανονισμό της Δωδεκανήσου και τις δασικές διαδικασίες, να συνδράμει το Υπουργείο Περιβάλλοντος στη νομοθετική διατύπωση των θέσεων αυτών.