Προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ)- 12 θέσεις για Κάλυμνο.

587

Εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ και αναρτήθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του υπουργείου Υγείας και του ΑΣΕΠ, η προκήρυξη-πρόσκληση ενδιαφέροντος του υπουργείου Υγείας  για την πρόσληψη 1.935 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας, η οποία μπορεί να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του διαδικτυακού τόπου του υπουργείου Υγείας (tomy.moh.gov.gr) αίτηση συμμετοχής, από 29/3/2021 και ώρα 9:00 π.μ. έως 12/4/2021 και ώρα  23:59 μ.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει στη συνέχεια να αποστείλουν με συστημένη επιστολή ή να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή δια νομίμου αντιπροσώπου τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο υπουργείο Υγείας. Η προθεσμία υποβολής της τελικής εξατομικευμένης φόρμας υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 16/4/2021.

Ειδικότερα για την Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) Καλύμνου προκηρύσσονται 12 θέσεις Ιατρικού– Νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού όπως φαίνονται στον πίνακα που παραθέτουμε

Κατ’ ανώτατο κάθε Τ.ΟΜ.Υ. αποτελείται από:
 Τέσσερις (4) ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής/Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Παθολογίας/Εσωτερικής Παθολογίας.
 Έναν (1) ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παιδιατρικής.
 Δύο (2) ΠΕ Νοσηλευτικής, εν ελλείψει αυτών, ΤΕ Νοσηλευτικής και εν ελλείψει αυτών ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών.
 Δύο (2) ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας.
 Έναν (1) ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικών Λειτουργών) και εν ελλείψει αυτών ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικών Λειτουργών).
 Δύο (2) ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού, εν ελλείψει αυτών ΤΕ Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και εν ελλείψει αυτών ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
Η έναρξη της λειτουργίας των ΤΟΜΥ συντελείται κατά χρονικές περιόδους (φάσεις), όταν καθίσταται εφικτή και συντρέχουν για εκάστη ΤΟΜΥ σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) ύπαρξη λειτουργικής υποδομής στέγασης υπηρεσιών
β) διασφάλιση του ελάχιστου αριθμού σύνθεσης προσωπικού που τις συγκροτεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4461/2017 και 4486/2017, καθώς και τις προβλέψεις της υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π. οικ.
48427/23.6.2017 (ΦΕΚ 2162/Β΄/23.6.2017) υπουργικής απόφασης (ΑΔΑ: ΨΖΡ3465Φ

Να θυμίσουμε ότι οι εγκαταστάσεις για το Τ.ΟΜ.Υ στην Κάλυμνο έχουν ετοιμαστεί και διαμορφωθεί από την προηγούμενη Δημαρχία του Γιάννη Γαλουζή σε Χώρους στο Ανοιχτό Θέατρο της Χώρας.Κλιμάκιο τεχνικών και μηχανικών του Υπουργείο Υγείας ήλθε στην Κάλυμνο και στις 30 Αυγούστου 2018 συνοδευόμενο από τον τότε Δήμαρχο Καλυμνίων Ιωάννη Γαλουζή πραγματοποίησε αυτοψία του διατιθέμενου χώρου, στις εγκαταστάσεις του ανοιχτού θεάτρου Χώρας, από το Δήμο Καλυμνίων όπου πρόκειται να στεγαστεί  η  ΤΟΜΥ (Τοπική Μονάδα Υγείας),

Τελικά δεν λειτούργησε καθόσον στην προηγούμενη προκήρυξη δεν υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα από πλευράς Ιατρικού προσωπικού.

Επισημαίνεται ότι:
Στην περίπτωση που οι θέσεις της κατηγορίας:

α) ΠΕ κλάδου Νοσηλευτικής δεν καλυφθούν από πτυχιούχους ΠΕ θα καλυφθούν από πτυχιούχους κατηγορίας ΤΕ κλάδου Νοσηλευτικής και στην περίπτωση που επίσης δεν καλυφθούν οι θέσεις από πτυχιούχους ΤΕ Νοσηλευτικής θα καλυφθούν από υποψήφιους κατηγορίας ΔΕ κλάδου Βοηθών Νοσηλευτών/τριών,

β) ΠΕ κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών δεν καλυφθούν από πτυχιούχους κατηγορίας ΠΕ, θα καλυφθούν από πτυχιούχους κατηγορίας ΤΕ κλάδου
Κοινωνικών Λειτουργών,

γ) ΠΕ κλάδου Διοικητικού – Οικονομικού δεν καλυφθούν από πτυχιούχους κατηγορίας ΠΕ, θα καλυφθούν από πτυχιούχους κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και στη συνέχεια αν δεν καλυφθούν από πτυχιούχους κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, θα καλυφθούν από υποψήφιους κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων.
Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και υποχρεωτικά προσόντα, να υποβάλουν μία και μόνο «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο πλήρες κείμενο της ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός