Οι όροι δημοπράτησης αγοράς ακινήτου από το Δήμο Καλυμνίων για την κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου

509

Την Παρασκευή 09/04/2021 συνεδρίασε με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Δήμου Καλυμνίων και αποφάσισε το καθορισμό των όρων δημοπράτησης αγοράς ακινήτου για
την κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου.

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις (στάδια) ως εξής:
Α’ Στάδιο. Εκδήλωση ενδιαφέροντος – αξιολόγηση προσφερομένων ακινήτων.
Β’ Στάδιο. Διενέργεια δημοπρασίας

 1. Περιγραφή ακινήτου
  Κάθε προσφερόμενο ακίνητο, είτε βρίσκεται εντός είτε εκτός οικισμού, πρέπει απαραιτήτως και επί ποινή αποκλεισμού να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:
  • Να έχει έκταση τουλάχιστον έξι (6) στρέμματα .
  • Να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.
  • Να είναι στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού ή αυτών που το προσφέρει/ουν ή σε περίπτωση που ανήκει εξ’ αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα σύννομη
  και συγκατοχή, η προσφορά να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες.
  • Να είναι ελεύθερο από δουλείες και δεσμεύσεις.
  • Να έχει πρόσωπο σε δρόμο δημόσιο.
  • Να έχει ενιαία και κατά το δυνατόν επίπεδη εδαφική έκταση
  • Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις, κ.τ.λ.) και γενικά οποιασδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει τη νομική κατάσταση ενός ακινήτου

Α΄ Στάδιο: Εκδήλωση ενδιαφέροντος – αξιολόγηση προσφερομένων ακινήτων.
Ό Δήμαρχος δημοσιεύει λεπτομερή διακήρυξη, βάσει των υπό τού αρμοδίου οργάνου τού δήμου (δηλ. της Οικονομικής Επιτροπής) καθορισθέντων όρων, πλην του τιμήματος, καλώντας τους ενδιαφερομένους όπως, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από της δημοσιεύσεως εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στον Δήμο Καλυμνίων εν συνεχεία αποστέλλονται στην αρμόδια επιτροπή η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότατος των προσφερόμενων ακινήτων (αγροτεμαχίων) και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή αξιολόγησης γνωμοδοτεί και επί της καταλληλόλητας εκάστου ακινήτου.
Τα κριτήρια επιλογής αφορούν την έκταση και τη θέση του ακινήτου, την καταλληλότητα των γεωλογικών σχηματισμών, την μορφολογία του εδάφους, τις υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής.

Κατόπιν αυτών, η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως όλων των απαραίτητων για την κρίση τους εγγράφων – μελετών – κριτηρίων και των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Η έκθεση αξιολόγησης μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία την κοινοποιεί αμέσως σε αυτούς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον.
Ειδικότερα, η αίτηση – δήλωση συμμετοχής και πώλησης του ακινήτου συντάσσεται στο ειδικό έντυπο του Ν. 1599/86 και κατατίθεται στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου. Στη σχετική αίτηση θα αναφέρονται ονοματεπώνυμο, στοιχεία ακινήτου και τυχόν συνιδιοκτητών, τηλέφωνο, τοποθεσία ακινήτου και εμβαδόν. Μαζί με την αίτηση ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει, επί ποινή αποκλεισμού και όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται

Β΄ Στάδιο: Διενέργεια δημοπρασίας
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος με ανακοίνωσή του ορίζει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με έγγραφό του που θα επιδοθεί με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σ’ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της Α΄ φάσης. Για τη συμμετοχή στη Β΄ φάση του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος. Η δημοπρασία είναι φανερή, προφορική, μειοδοτική και διενεργείται με κατάθεση προσφορών (τιμή πώλησης) ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας των προσφερόμενων ακινήτων. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο, μετά τη λήξη δημοπρασίας, υπογράφεται από τον μειοδότη και τον εγγυητή του.
Αν κάποιος συμμετέχει στη δημοπρασία για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει πριν την έναρξη της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας και το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε μειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.
Ως τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται η χαμηλότερη προσφορά, όπως υποβάλλεται στην παρούσα φάση.
Ως κριτήριο κατακύρωσης της δημοπρασίας ορίζεται η οικονομικότερη προσφορά (τιμή πώλησης ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας προσφερόμενου ακινήτου).
Δικαίωμα κατάθεσης μειοδοτικής προσφοράς και αντιπροσφορών έχουν όλοι οι συμμετέχοντες. Η διαδικασία λήγει μετά το πέρας της προκαθορισμένης ώρας διενέργειας της δημοπρασίας. Η δημοπρασία
μπορεί να συνεχιστεί εφόσον συνεχίζεται η κατάθεση προσφορών.
Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίνονται από την Οικονομική Επιτροπή. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας κατακυρώνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός