Ανατέθηκε σε Εταιρεία η διαχείριση επικοινωνιακών κρίσεων στα Δωδεκάνησα

186

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου εγκρίθηκε η ανάθεση στην εταιρεία: ‘’ PRECISE STRATEGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ’’ που εδρεύει στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας 33 Αθήνα, Τ.Κ.10675 με ΑΦΜ: 800573037, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της, για την υλοποίηση εγχειριδίου διαχείρισης κρίσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που θα περιλαμβάνει:

Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ
 Σύσταση ομάδας διαχείρισης επικοινωνιακών κρίσεων και διαθεσιμότητα αυτής 24 ώρες το 24ωρο
 Εκτίμηση κινδύνων και δημιουργία πιθανών σεναρίων
 Διαθεσιμότητα των κατάλληλων στελεχών σε συνεχή βάση
 Επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή για συλλογή πληροφοριών, από κοινού αξιολόγηση της κατάστασης και συντονισμός των ενεργειών και της επικοινωνίας προς τα ΜΜΕ
 Διαρκής εποπτεία του macro & micro media περιβάλλοντος
 Εντοπισμός και παρακολούθηση κρίσιμων ζητημάτων
 Προληπτική αντιμετώπιση των κρίσιμων ζητημάτων
 Προσχεδιασμός και υλοποίηση διαχείρισης της φήμης της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου και πρόληψη και χειρισμό κρίσεων / Προληπτική δημοσιότητα – ανάπτυξη εικόνας / επιχειρημάτων
Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ
 Υποστήριξη αντιμετώπισης κρίσεων για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου ανάλογα με τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν
 Ανάπτυξη κατάλληλων μηνυμάτων
 Συγγραφή και επιμέλεια των ανακοινώσεων , δελτίων τύπου και τοποθετήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου προς τα ΜΜΕ ή άλλα κοινά – στόχος
 Επικοινωνία με ΜΜΕ για την αντιμετώπιση των ερωτημάτων τους και μεταφορά των θέσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσων (αποστολή ανακοίνωσης και απαντήσεων του σε ερωτήσεις)
 Προτάσεις ενεργειών – συστάσεις – συμβουλευτικές υπηρεσίες σε καθημερινή επικοινωνία: τι (ανακοινώσεις, δελτία τύπου, συνεντεύξεις), πώς (γραπτά, προφορικά), πότε και πόσο συχνά, προς ποιους (δημοσιογράφοι, εργαζόμενοι, Ο.Τ.Α, κ.α.)
 Παρακολούθηση, καταγραφή και αξιολόγηση των ενεργειών , του αποτελέσματος και της δημοσιότητας που προέκυψε κατά τη διαχείριση της κρίσης.

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 Αξιολόγηση του status της δημόσιας εικόνας
 Διατήρηση επικοινωνίας με τους εμπλεκόμενους φορείς και κοινά – στόχος
 Επαναξιολόγηση και χάραξη εναλλακτικών στρατηγικών και πλάνων δράσης (contingency plans) με βάση το σχέδιο δράσης διαχείρισης της κρίσης
 Πρόγραμμα Αποκατάστασης της Φήμης: Αποτίμηση επιπτώσεων, Στρατηγική Αποκατάστασης της Φήμης, Σχεδιασμός πλάνου ενεργειών και υλοποίηση.
Έναντι του ποσού των 24.676,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 , φορέας 071 , ΚΑΕ 9
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός