Διαδικασία και δικαιολογητικά εγγραφής νηπίων στον Παιδικό σταθμό Δήμου Καλυμνίων για το Σχολικό έτος 2021-2022

1569

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τις εγγραφές και επανεγγραφές των νηπίων στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Καλυμνίων, για το σχολικό έτος 2021-2022, θα κατατίθενται κατά το χρονικό διάστημα από 10 Μαΐου 2021 μέχρι και 18 Ιουνίου 2021  και ώρα 12.00 μ.μ. και ΜΟΝΟ στην ηλεκτρονική διεύθυνση του παραπάνω Παιδικού Σταθμού (paidvrefkalymnou@gmail.com). Τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να αποστέλλονται με μία αποστολή ηλεκτρονικών αρχείων.

Πληροφορίες  στο τηλέφωνο 22430-28736 κα. Φλώρου Μαρία

Θα γίνονται δεκτά νήπια ηλικίας 2,5 ετών και άνω (κατά τον μήνα Σεπτέμβριο).

Οι ενδιαφερόμενοι κατά την εγγραφή των νηπίων θα πρέπει να προσκομίζουν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (διατίθεται και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλυμνίων https://kalymnos.gov.gr)
 2. Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας και των δύο γονέων και για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών Άδεια Παραμονής σε ισχύ.
 3. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους & εκκαθαριστικού σημειώματος τρέχοντος οικ. Έτους (φορολογικού έτους 2020)
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου)

(Για γονείς αλλοδαπούς θα πρέπει να είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά.)

 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως νηπίου
 • Βεβαίωση Παιδιάτρου για την καλή υγεία (ότι το τέκνο δεν πάσχει από μεταδοτικό νόσημα) και αρτιμέλεια του παιδιού, εάν έχει κάποιο πρόβλημα με αλλεργίες, καθώς και τον απαραίτητο εμβολιασμό του.
 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου του παιδιού πρώτης σελίδας με τα στοιχεία και της σελίδας με τα εμβόλια.
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν1599/1986 για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του νηπίου και για την παραλαβή των νηπίων, καθώς και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (τα έντυπα είναι διαθέσιμα  ηλεκτρονικά).
 • Για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, απαιτείται:

Α. αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη Β. πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη που να αναφέρεται ότι εργάζεται μέχρι σήμερα καθώς και το είδος της απασχόλησης (μερική ή πλήρης , ορισμένου ή αορίστου χρόνου).

 1. Για τους άνεργους γονείς απαιτείται αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
 2. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
 3. Όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτείται :

Α. Αντίγραφο Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι ασφαλισμένος/η ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές.

Β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος και περί μη διακοπής της υπαγωγής στον ασφαλιστικό φορέα (επικυρωμένη).

 • Όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται:

Α. Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη ή     
Β. Βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί οι ασφαλιστικές εισφορές. Αποδεικτικό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ γονέων, καθώς και τον ΑΜΚΑ των νηπίων