Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου: Παρατάση υποβολής αντιρρήσεων για δασικό χάρτη μέχρι 3-12-2021

214

Από τη Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η με αριθμ.πρωτ.26593/2-6-2021 Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ.5962/5-02-2021 απόφασης Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου με θέμα “Ανάρτηση του δασικού χάρτη των περιοχών αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου σύμφωνα με τον ενσωματωμένο Πίνακα Δήμων, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου, Κω, Καλύμνου και Καρπάθου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του”.
Η τροποποίηση της απόφασης αφορά αποκλειστικά την παράταση κατά έξι (6) μήνες των προθεσμιών υποβολής αντιρρήσεων κατά του Δασικού Χάρτη, σύμφωνα με την παρ.1, άρθρου 39 του ν.4801/201 (ΦΕΚ 83 Α /24.05.2021).
Ως εκ τούτου, η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη για τις Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου, Κω, Καλύμνου και Καρπάθου ορίζεται στις 03.12.2021, ημέρα Παρασκευή.
Όσον αφορά τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων παρατείνεται κατά 20 ημέρες και συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία ορίζεται στις 23.12.2021, ημέρα Πέμπτη.