Απάντηση του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα στον Βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλη Α. Υψηλάντη για την επιστροφή των επιστρεπτέων προκαταβολών

100

Στην κοινοβουλευτική αναφορά με αριθμό 3794/10.9.2021 που είχε απευθύνει ο βουλευτής Δωδεκανήσου και Κοσμήτορας της Βουλής Βασίλης Α. Υψηλάντης, μετά από επιστολή του περιφερειακού συμβούλου Ν. Αιγαίου Παναγιώτη Κουνάκη, σχετικά με αίτημα παράτασης στην αποπληρωμή των επιστρεπτέων προκαταβολών απάντησε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταικούρας.
Ο υπουργός αναφέρεται διεξοδικά στη με αριθμό C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωση της ΕΕ, όπως ισχύει (Προσωρινό Πλαίσιο) όπου εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγούν ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί οικονομικά, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Αναφέρεται στο πως ενήργησε στη χώρα μας η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, για τον προϋπολογισμό των 9 δις, τις τροποποιήσεις που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή. Για περαιτέρω τροποποιήσεις των προϋποθέσεων επιστροφής της επιστρεπτέας προκαταβολής πρέπει να υποβληθεί σχετικό αίτημα στην υπηρεσία προς αξιολόγηση ως προς τη συμβατότητά του με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις (Ν. 4162/2013).

Το πλήρες κείμενο της απαντήσεως είναι το ακόλουθο:

« Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3794/10-9-2021 αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Β. Ν. Υψηλάντης, σας γνωρίζουμε ότι :
Με την αριθμ. C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωση της ΕΕ, όπως ισχύει (Προσωρινό Πλαίσιο), εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγούν ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί οικονομικά, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (Covid-19).
Κατ΄ εφαρμογή της ανωτέρω ανακοίνωσης, η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων μερίμνησε για την κοινοποίηση προς την ΕΕ μεταξύ άλλων του καθεστώτος της επιστρεπτέας προκαταβολής, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών το οποίο εγκρίθηκε με την με αριθ. C (2020) 2281/7.4.2020 (SA 56815) απόφαση της ΕΕ και των τροποποιήσεων του πρώτου κύκλου και του δεύτερου κύκλου τα οποία εγκρίθηκαν με την με αριθ. C (2020) 5404/31.07.2020 (SA 58047) όμοια, με τις αριθμ. C (2020) 8571 final/ 27.11.2020 και C(2020)9583 final/21.12.2020 αποφάσεις της ΕΕ εγκρίθηκαν ο τρίτος και ο τέταρτος κύκλος και με την με αριθ. C (2021) 4754 final/1.7.2021 εγκρίθηκε ο πέμπτος κύκλος του μέτρου, ενώ επιμέρους τροποποιήσεις στους 1-5 κύκλους εγκρίθηκαν με την αριθμ. C(2021) 5966/5.8.21 απόφαση της ΕΕ. Σημειώνεται, επίσης, ότι, έχουν κοινοποιηθεί ο έκτος και έβδομος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής στην ΕΕ για έγκριση. Σκοπός του μέτρου είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, που έχουν πληγεί λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού Covid-19 κατά τους μήνες Μάρτιο έως Δεκέμβριο 2020 και Ιανουάριο έως Μάρτιο 2021 (επιμέρους διαστήματα ανά κύκλο), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες υπουργικές αποφάσεις. Το μέτρο συνίσταται στην παροχή ενίσχυσης συγκεκριμένου ύψους, το οποίο, πληρωμένων συγκεκριμένων προϋποθέσεων, επιστρέφεται εν μέρει στο κράτος. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται περί των 8.850.000.000 € και για τους επτά κύκλους (περί τα 9 δις).
Ειδικότερα, με την αριθμ. C(2021) 5966/5.8.21 απόφαση της ΕΕ εγκρίθηκαν οι ακόλουθες κοινοποιηθείσες τροποποιήσεις στο υφιστάμενο καθεστώς ενισχύσεων της επιστρεπτέας προκαταβολής για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω COVID -19, κύκλοι 1-5, αναφορικά με τις προϋποθέσεις και δυνατότητες αποπληρωμής της επιστρεπτέας προκαταβολής: α) Αριθμός δόσεων και τόκων: Αυξήθηκε ο αριθμός των δόσεων σε 60 άτοκες δόσεις από 40 μηνιαίες έντοκες υπό την ίδια περίοδο χάριτος, η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται σε οποιονδήποτε από τους κύκλους του υφιστάμενου καθεστώτος ενισχύσεων.
β) Προϋποθέσεις μερικής απαλλαγής για την εξόφληση της προκαταβολής: Τροποποιήθηκαν οι όροι μερικής αποπληρωμής των ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει των κύκλων 1, 2 και 3 του υφιστάμενου καθεστώτος ενισχύσεων και αντικαταστάθηκαν με τους ακόλουθους όρους: – επιστροφή μόνο του 60% της ενίσχυσης – σε περίπτωση επιχειρήσεων με περισσότερους από 20 εργαζόμενους στις 31 Μαρτίου 2020, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν διατηρήσει το ίδιο επίπεδο απασχόλησης έως τις 31 Μαρτίου 2021. – εξόφληση μόνο του 70% της ενίσχυσης, υπό την προϋπόθεση ότι η μείωση του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της εταιρείας το 2020 είναι τουλάχιστον 15% σε σύγκριση με το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα του 2019 και υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούν το ίδιο επίπεδο απασχόλησης στην επιχείρηση κατά την περίοδο αναφοράς που ισχύει για τον συγκεκριμένο κύκλο. – εξόφληση μόνο του 50% της ενίσχυσης, υπό την προϋπόθεση ότι η μείωση του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της εταιρείας το 2020 είναι τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα του 2019 και υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούν το ίδιο επίπεδο απασχόλησης στην επιχείρηση κατά την περίοδο αναφοράς που ισχύει για τον συγκεκριμένο κύκλο. – επιστροφή μόνο του 50% της ενίσχυσης, ανεξάρτητα από τη μείωση του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος του 2020, εάν οι εταιρείες έχουν ξεκινήσει επιχειρηματικές δραστηριότητες μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 ή έχουν ανοίξει υποκατάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και υπό τον όρο ότι διατηρεί το ίδιο επίπεδο απασχόλησης στην επιχείρηση κατά την περίοδο αναφοράς που ισχύει για τον συγκεκριμένο κύκλο. Οι ελληνικές αρχές διευκρίνισαν ότι σε περίπτωση που ένας δικαιούχος πληροί αρκετές από τις προϋποθέσεις για μερική αποπληρωμή, θα ισχύουν οι πιο ευνοϊκές από αυτές.
(γ) Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης: Δίδεται η ευκαιρία στους δικαιούχους σε οποιονδήποτε κύκλο να εξοφλήσουν την επιστρεπτέα προκαταβολή πριν από το τέλος της περιόδου χάριτος και να απολάβουν έκπτωση 15% στο ποσό που πρέπει να εξοφληθεί. Δεδομένου ότι η αποπληρωμή θα πραγματοποιούνταν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2021, το ποσό της επιστρεφόμενης ενίσχυσης θα αφαιρεθεί από το ποσό του εφαρμοστέου ανώτατου ορίου σύμφωνα με το τμήμα 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου για σκοπούς σωρεύσεως. Οι αλλαγές (α) και (γ) αφορούν και τον 6ο και 7ο κύκλο του καθεστώτος και έχουν επίσης κοινοποιηθεί στην Επιτροπή προς έγκριση. Με τις κοινοποιηθείσες τροποποιήσεις από τις ελληνικές αρχές εγκρίθηκε επίσης η παράταση της ισχύουσας προθεσμίας για την υποβολή αντιρρήσεων σχετικά με αποφάσεις χορήγησης ατομικής ενίσχυσης. Επιπλέον, η προθεσμία για την υποβολή δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομίσουν οι δικαιούχοι παρατείνεται έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2021.
Τα παραπάνω αποτυπώνονται στις οικείες κοινές υπουργικές αποφάσεις για την επιστρεπτέα προκαταβολή σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, αρμοδιότητας του Υπ. Οικονομικών. Τυχόν περαιτέρω τροποποιήσεις των προϋποθέσεων επιστροφής της επιστρεπτέας προκαταβολής πρέπει να υποβάλλονται στην υπηρεσία μας προς αξιολόγηση ως προς τη συμβατότητά τους με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις (ν. 4152/2013).»