Προκηρύχτηκε από το ΔΛΤ Καλύμνου ο διαγωνισμός για επισκευή-συντήρηση του κτιρίου Λιμεναρχείου -Τελωνείου Καλύμνου.

825

Προκηρύχτηκε από το ΔΛΤ Καλύμνου δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  για το έργο  επισκευή -συντήρηση του κτιρίου Λιμεναρχείου -Τελωνείου Καλύμνου.

Προϋπολογισμός  έργου 170.967,74 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 01η/11/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 H προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίζεται σε εννέα (9) μήνες  από την εγκατάσταση του αναδόχου του έργου.

 Να θυμίσουμε ότι  πρόκειται για  ένα έργο που έχει καθυστερήσει να ξεκινήσει. Πριν ένα χρόνο περίπου στις 24 Νοεμβρίου 2020, από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ιωάννη Πλακιωτάκη εγκρίθηκε η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής», της «Ανεξάρτητης Αρχής δημοσίων Εσόδων» (Κύριοι του έργου) του «Δήμου Καλυμνίων» και του «Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου» (Φορείς υλοποίησης) για το έργο «Επισκευή -Συντήρηση κτιρίου Λιμεναρχείου Καλύμνου».

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του «Έργου» της προγραμματικής σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των διακόσιων δώδεκα χιλιάδων ευρώ (212.000,00€).

Το έργο χρηματοδοτείται ως κάτωθι:

α. Εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (159.000,00€)από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

β. Πενήντα τρεις χιλιάδες ευρώ (53.000,00€) από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

γ. Εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000,00 €) από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου

Η συμμετοχή στη δαπάνη της Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων Εσόδων, είναι λόγω της στέγασης Υπηρεσιών του Τελωνείου στο κτίριο.

Πριν 4,5 μήνες στις 16 Ιουνίου 2021 υπογράφηκε από τον Πρόεδρο του ΔΛΤ Καλύμνου Μιχάλη Μπούκη η προγραμματική σύμβαση συντήρησης –επισκευής του κτιρίου του Λιμεναρχείου Καλύμνου .Την προγραμματική αυτή σύμβαση υπέγραψαν στη συνέχεια ο Δήμαρχος Καλυμνίων ,το Υπουργείο Ναυτιλίας και η  ΑΑΔΕ (Υπουργείο Οικονομικών).

Από την υπογραφή της χρειάστηκαν 4 μήνες περίπου για να γίνει η  προκήρυξη. Καλώς εχόντων των πραγμάτων και εφόσον όλα κυλήσουν απρόσκοπτα και δεν υπάρξουν ενστάσεις και καθυστερήσεις στο έργο θα είναι έτοιμο το 2022 τέτοια εποχή.

 Να σημειώσουμε ότι η μελέτη έχει εκπονηθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και φορέας υλοποίησης θα είναι το ΔΛΤ Καλύμνου
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός