Έκτακτη ενίσχυση στους υγειονομικούς (Ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό)-Η τροπολογία.

305

Έκτακτη ενίσχυση θα δοθεί με τη μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2021 σε υγειονομικούς, όπως αναφέρεται σε σχετική τροπολογία του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο” Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης”.

Το ποσό της ενίσχυσης αντιστοιχεί στο μισό του βασικού μισθού του εργαζομένου και θα το εισπράξουν όσοι έχουν μισθοδοτηθεί από την 1η Ιανουάριου 2021 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2021. Δηλαδή όσοι προσλήφθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2021 θα λάβουν το τμήμα της ενίσχυσης που αναλογεί στο χρονικό διάστημα που εργάστηκαν.

Εξαιρούνται από εφαρμογής του παρόντος, όσοι εκ του προσωπικού που απασχολείται στους φορείς της παρ.1 απουσιάζουν με οποιαδήποτε άδεια καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της παρ. 2, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια, και όσοι έχουν τεθεί σε αναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 42). Σε περίπτωση άρσης της αναστολής με απόφαση του φορέα, ο δικαιούχος λαμβάνει τμήμα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, κατά τα οριζόμενα της παρ. 3

Η τροπολογία για την έκτακτη ενίσχυση αναφέρει τα εξής:

-Πώς θα καταβληθεί η οικονομική ενίσχυση

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται με τη μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2021, στο ακέραιο, εφόσον οι κατά τα ανωτέρω δικαιούχοι έχουν μισθοδοτηθεί καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουάριου 2021 μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2021 και ισούται με το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού των δικαιούχων για το προαναφερόμενο διάστημα. Σε αντίθετη περίπτωση καταβάλλεται τμήμα αυτής, ανάλογο προς το χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας των δικαιούχων.

Η ανωτέρω παροχή, δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών του άρθρου 28 του ν. 4354/2015, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Οι δικαιούχοι

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση αφορά σε:

-Ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί σε όλα τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), στρατιωτικά νοσοκομεία (συμπεριλαμβανομένου του ΝΙΜΤΣ) και πανεπιστημιακά νοσοκομεία, στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), στα κέντρα υγείας, στα αγροτικά ιατρεία, στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, στοΕιδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού και στην Ψυχιατρική Μονάδα Κρατουμένων Κορυδαλλού και στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ).

-Ιατρικό προσωπικό αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας (γιατροί ΕΣΥ και ειδικευόμενοι) των Νοσοκομείων ΝΙΜΓΓΣ, ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ και ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ, το προσωπικό που απασχολείται στα εμβολιαστικά κέντρα του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και το προσωπικό Κινητών Ομάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας κατά του κορονοϊού COVID-19