Την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 η Εκλογή μελών προεδρείων δημοτικών συμβουλίων και Επιτροπών.

395
φωτο αρχειου

Με την υπ’αριθ. εγκύκλιο 993/29-12-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ορίζεται ότι η εκλογή του νέου προέδρου, αντιπροέδρου και γραμματέα δημοτικού συμβουλίου των Δήμων όλης της Χώρας θα λάβει χώρα την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022
. Την ίδια μέρα άρχεται και η θητεία των νέων μελών του προεδρείου, η οποία θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2023

Στην ίδια συνεδρίαση θα γίνει και η εκλογή των μελών Οικονομικής Επιτροπής και Ποιότητας ζωής.

Πρόσκληση
Το δημοτικό συμβούλιο συνέρχεται σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου της παράταξης του δημάρχου, ο οποίος έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο

Υγειονομικά μέτρα
Ειδικά για τη συνεδρίαση εκλογής μελών του προεδρείου του δημοτικού
συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, και προκειμένου να διευκολυνθεί η σχετική διαδικασία, η συμμετοχή των δημοτικών συμβούλων γίνεται με την επίδειξη:
• πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, ή
• αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για COVID-19 (PCR ή rapid test)
Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα (π.χ. ως προς την καταλληλόλητα του χώρου, τις αποστάσεις, την ισχύ των πιστοποιητικών κ.λπ.)
Αρμόδιο για την τήρηση της εφαρμογής των ανωτέρω είναι το πρόσωπο υπό την προεδρία του οποίου διεξάγεται η συνεδρίαση

Συγκρότηση προεδρείου δημοτικού συμβουλίου
Το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου συγκροτείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα, ως εξής:
α) Ο πρόεδρος προέρχεται από την παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου, είτε αναδείχθηκε πρώτη είτε δεύτερη σε εκλογική δύναμη.
β) Ο αντιπρόεδρος προέρχεται από την παράταξη που αναδείχθηκε, αντίστοιχα, δεύτερη ή πρώτη σε εκλογική δύναμη, αλλά δεν ανέδειξε τον δήμαρχο.
γ) Ο γραμματέας προέρχεται από την τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη. Σε περίπτωση που στο δημοτικό συμβούλιο εκπροσωπούνται δύο μόνο παρατάξεις, ο γραμματέας προέρχεται από την παράταξη που έχει αναδείξει δήμαρχο

Διαδικασία εκλογής

Ειδικότερα, η διαδικασία για την ανάδειξη του προέδρου, αντιπροέδρου και γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου διαρθρώνεται σε δύο φάσεις, ως εξής

Α’ φάση: ανάδειξη υποψηφίου για κάθε αξίωμα από την οικεία παράταξη
Στην πρώτη φάση της διαδικασίας εκλογής οι παρατάξεις που δικαιούνται να εκλέξουν μέλος στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου διενεργούν ενδοπαραταξιακή ψηφοφορία για την ανάδειξη των υποψηφίων τους για την πλήρωση των αξιωμάτων.
Ο προεδρεύων σύμβουλος καλεί καταρχήν τους δημοτικούς συμβούλους που ανήκουν στην παράταξη του δημάρχου να εκλέξουν με μυστική ψηφοφορία έναν εξ αυτών ως προτεινόμενο για το αξίωμα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.
Υποψήφιος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της παράταξης.
Έπειτα, ο προεδρεύων σύμβουλος καλεί τους δημοτικούς συμβούλους που ανήκουν στην παράταξη που αναδείχθηκε είτε δεύτερη σε εκλογική δύναμη είτε πρώτη αλλά δεν εξέλεξε δήμαρχο, να εκλέξουν έναν εξ αυτών ως προτεινόμενο για το αξίωμα του αντιπροέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Η διαδικασία εκλογής είναι ίδια με εκείνη που ακολουθείται για την ανάδειξη του υποψηφίου προέδρου του συμβουλίου.
Τέλος, καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι που ανήκουν στην τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη να εκλέξουν, ακολουθώντας και πάλι την ίδια διαδικασία, έναν εξ αυτών ως υποψήφιο για το αξίωμα του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου.
Εάν δεν υπάρξει υποψηφιότητα προερχόμενη από την οικεία παράταξη για οποιαδήποτε από τις υπό κάλυψη θέσεις μελών του προεδρείου του συμβουλίου, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν ανωτέρω, τότε καλείται το σύνολο του δημοτικού συμβουλίου, προκειμένου να εκλέξει με μυστική ψηφοφορία ένα από τα μέλη του, συμπεριλαμβανομένων όσων δεν εντάσσονται σε κάποια παράταξη είτε γιατί ανεξαρτητοποιήθηκαν είτε γιατί διαγράφησαν από αυτήν, ως προτεινόμενο για το αξίωμα για το οποίο δεν τέθηκε υποψηφιότητα
. Υποψήφιος στην περίπτωση αυτή εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα ακόλουθα:
• ο προεδρεύων σύμβουλος είναι υπεύθυνος για την επίσπευση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών, καθώς και για την τήρηση της νομιμότητας και της ευταξίας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
• οι σχετικές διαδικασίες δεν είναι απαραίτητο να λάβουν χώρα κατ’ ανάγκη σε διαφορετικό ή διακριτό χώρο της αίθουσας συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, καθώς κάτι τέτοιο σε πολλές περιπτώσεις δεν εφικτό.
• υποψήφιοι για τα υπό κάλυψη αξιώματα μπορεί να αναδειχθούν και οι
σύμβουλοι που τυχόν απουσιάζουν από τη συνεδρίαση αυτή, για
οποιονδήποτε λόγο, εφόσον έχουν εκδηλώσει τη σχετική βούλησή τους με έγγραφο που κατατίθεται στο πρωτόκολλο του οικείου δήμου.
• σε περίπτωση που κατά το πρώτο στάδιο υποβάλλεται μία μόνο
υποψηφιότητα για κάποιο από τα αξιώματα του προεδρείου, η
υποψηφιότητα αυτή προάγεται στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας χωρίς να προηγείται ενδοπαραταξιακή ψηφοφορία21
.
• οι ενδοπαραταξιακές ψηφοφορίες για την εκλογή των προτεινόμενων μελών του προεδρείου του συμβουλίου λαμβάνουν χώρα υποχρεωτικά, δίχως να είναι επιτρεπτή η εξωτερίκευση προ-ειλημμένων αποφάσεων από τα μέλη των παρατάξεων

Β’ φάση: εκλογή προέδρου, αντιπροέδρου και γραμματέα από το σύνολο του δημοτικού συμβουλίου
Στη φάση αυτή, το σύνολο των δημοτικών συμβούλων καλείται να επικυρώσει την εκλογή των υποψηφίων για κάθε αξίωμα που έχουν προκύψει από την πρώτη φάση. Είναι δυνατόν, ωστόσο, κατά το δεύτερο αυτό στάδιο εκλογής να υποβληθεί πρόταση για υποψηφιότητα διαφορετική από αυτή που έχει προκύψει κατά το προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας, τηρουμένων των προϋποθέσεων αναφορικά με την παράταξη από την οποία θα πρέπει να προέρχεται ο υποψήφιος ανάλογα με τη θέση που διεκδικεί. Οι δημοτικοί σύμβουλοι δύνανται δηλαδή, είτε να θέσουν οι ίδιοι υποψηφιότητα είτε να προταθούν από άλλα μέλη του συμβουλίου ως υποψήφιοι για την πλήρωση θέσης μέλους του προεδρείου. Εξυπακούεται ότι η πρόταση υποψηφίου, προκειμένου να οδηγήσει σε ψηφοφορία προϋποθέτει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του προταθέντος
.
Ο προεδρεύων δημοτικός σύμβουλος πρέπει, επομένως, κατά την έναρξη της δεύτερης φάσης, να καλέσει τα μέλη του συμβουλίου να υποβάλουν, ενδεχομένως, διαφορετικές προτάσεις υποψηφιότητας. Η διαδικασία στη συνέχεια διαμορφώνεται ως εξής:

Αν δεν υποβληθεί υποψηφιότητα διαφορετική από αυτή που έχει προκύψει από την πρώτη φάση της διαδικασίας για την πλήρωση της θέσης του προέδρου, αντιπροέδρου και γραμματέα, το δημοτικό συμβούλιο επικυρώνει με μυστική ψηφοφορία την εκλογή των υποψήφιων που αναδείχθηκαν από την πρώτη φάση. Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση αυτή, οι υποψήφιοι για τα αξιώματα που αναδείχθηκαν από την πρώτη φάση, εκλέγονται στη δεύτερη φάση έστω κι αν οι
ψήφοι που λάβουν είναι λιγότερες από τα λευκά ψηφοδέλτια

.
Αν υποβληθεί υποψηφιότητα διαφορετική από αυτή που έχει προκύψει από την πρώτη φάση της διαδικασίας, διεξάγεται εκλογή με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Το κάθε αξίωμα διεκδικεί ο υποψήφιος που αναδείχθηκε κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας και αυτός ή αυτοί που προέκυψαν κατά το δεύτερο στάδιο. Σύμβουλος που έθεσε υποψηφιότητα κατά τη δεύτερη φάση εκλέγεται, μόνο αν λάβει τα 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου (στον πίνακα που παρατίθεται προσδιορίζεται ο απαιτούμενος αριθμός ψήφων στην περίπτωση αυτή με βάση το μέγεθος του δημοτικού συμβουλίου). Διαφορετικά, εκλέγεται ο υποψήφιος που αναδείχθηκε υποψήφιος στην πρώτη φάση, ακόμα κι αν λάβει λιγότερες ψήφους από τον συνυποψήφιό του

Εκλογή Επιτροπών

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής εκλέγονται, εκ νέου, την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022

Ως εκ τούτου, η δεύτερη θητεία των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, ακολουθώντας τη θητεία των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, ξεκινά με τη νέα εκλογή των μελών τους την 9η Ιανουαρίου 2022 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Συγκρότηση οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής
Η οικονομική επιτροπή, και αντίστοιχα η επιτροπή ποιότητας ζωής, συγκροτούνται:
α) από τον Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο που έχει ορίσει ο Δήμαρχος, ως
Πρόεδρο,
β) από δύο ακόμη Αντιδημάρχους, οι οποίοι ορίζονται, ως μέλη, από το
Δήμαρχο
,γ) από δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται, ως μέλη, από το
δημοτικό συμβούλιο

Ο συνολικός αριθμός των εκλεγόμενων μελών των επιτροπών, καθορίζεται εκ του νόμου, ανάλογα με τον αριθμό των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Από τα εκλεγόμενα μέλη των επιτροπών, προβλέπεται, εκ του νόμου, ο
ελάχιστος αριθμός των μελών που προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μελών των επιτροπών

Πιό συγκεκριμένα για 27μελή δημοτικά συμβούλια ,όπως αυτό του Δήμου Καλυμνίων η σύνθεση είναι:

Πρόεδρος (Δήμαρχος ή Αντιδήμαρχος)

Μέλη 2 Αντιδήμαρχοι που ορίζονται από το Δήμαρχο

ΤΑ υπόλοιπα 4 μέλη εκλέγονται από το ΔΣ. Το ένα υποχρεωτικά είναι από την Παράταξη του Δημάρχου και τα 3 υπόλοιπα από τις αντιπολιτεύσεις.

Τα εκλεγόμενα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής μπορεί να είναι τα ίδια πρόσωπα και στις δύο επιτροπές.