Το νέο ν/σ για τον εναλλακτικό τουρισμό και η προώθηση του Ιαματικού τουρισμού.

472

Απάντηση στις σύνθετες αναπτυξιακές προκλήσεις στον ελληνικό τουρισμό φιλοδοξεί να δώσει το νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού με τίτλο “Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης”, που εισάγεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την ερχόμενη Τρίτη.

Με το υπόψη σχέδιο νόμου, ρυθμίζονται ζητήματα αρμοδιότητας του υπουργείου Τουρισμού που απασχολούν το σύνολο των εμπλεκομένων με τα τουριστικά πράγματα. Από ζητήματα που αφορούν τους ξεναγούς μέχρι και τη σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης,

Για την Κάλυμνο ,εκτός την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού ενδιαφέρον παρουσιάζει, η σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία» (Ι.Π.Ε. Α.Ε.), με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού.

Προώθηση ιαματικού τουρισμού με τη σύσταση εταιρίας με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία» (Ι.Π.Ε)

Σε ό,τι αφορά τη σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία» (Ι.Π.Ε) σκοπός είναι η διοίκηση, η διαχείριση, η εκμετάλλευση και η αξιοποίηση των φυσικών ιαματικών πόρων και πηγών, καθώς και των εγκαταστάσεών τους και του περιβάλλοντος των ιαματικών πηγών χώρου σε ακτίνα πεντακοσίων (500) μέτρων, η οποία ανήκει στη διαχείριση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.).

Οι ιαματικές πηγές, όπως τονίζεται, διέπονται αυτή τη στιγμή από πολλαπλά κατακερματισμένα καθεστώτα ιδιοκτησίας και παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης. Ο ιδρυόμενος φορέας θα είναι υπεύθυνος για την αναγνώριση, αξιοποίηση, διαχείριση και παραχώρηση των ιαματικών πηγών, θα εξειδικεύεται στη δημιουργία επενδυτικών φακέλων για τη μέγιστη εκμετάλλευση και αξιοποίησή τους, θα μεριμνά για τις εκμισθώσεις, μελέτες κ.λπ., ώστε τα σχετικά επενδυτικά σχέδια να καθίστανται ώριμα προς αξιοποίηση