Προκήρυξη πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού( Δικηγόρου- Πλοίαρχου Α΄ τάξης Ε.Ν) στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΚΑΛΥΜΝΟΥ.

538

Από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:

1.Επαναπροκηρύχθηκε η πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού
Ναυτικού (ΑΕΝ) ΚΑΛΥΜΝΟΥ και συγκεκριμένα ενός Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν. ή Πλοιάρχου Β΄ τάξης Ε.Ν., με πτυχίο G.O.C., και ελλείψει υποψηφίων Ραδιοτηλεγραφητή Α΄ή Β΄τάξης Ε.Ν., για τέσσερα (04) διδακτικά εξάμηνα των διδακτικών ετών 2021-2022 και 2022-2023.

Τη σχετική προκήρυξη μπορείτε να τη δείτε πατώντας εδώ

2.Προκηρύχθηκε η πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού
Ναυτικού (ΑΕΝ) ΚΑΛΥΜΝΟΥ και συγκεριμένα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
i. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
α) Έναν (01) Νομικό και ελλείψει υποψηφίων, πτυχιούχο Κοινωνιολογίας ή Πολιτικών
Επιστημών, μόνο για το εαρινό εξάμηνο.

Τη σχετική προκήρυξη μπορείτε να τη δείτε πατώντας εδώ