Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την κατασκευή του έργου με τίτλο “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΡΤΑΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΣΤΑΔΙΟY ΚΑΛΥΜΝΟΥ”

293

Από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλυμνίων εγκρίθηκε το πρακτικό της
Επιτροπής διαγωνισμού, και την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της εταιρείας «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με ενιαία έκπτωση Ε = 21,22 % για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΡΤΑΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ» όπως παρακάτω:

Κατά της απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 127, η προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016.

Να σημειώσουμε ότι το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Καλυμνίων ύψους 455.000,00 €,για την υλοποίηση του,από το Σεπτέμβριο 2021.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός