Πρόσκληση πρόσληψης 2 ατόμων από ΔΕΥΑΚ με ερωτηματικά!– Ή λάθος ημερομηνία ή ασφυκτικά περιορισμένος ο χρόνος κατάθεσης αιτήσεων!  

998

Από τη ΔΕΥΑ Καλύμνου αναρτήθηκε σήμερα Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 στο Διαύγεια «Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης»

Πρόκειται για 2 προσλήψεις προσωπικού, που αφορούν σε ένα άτομο ειδικότητας Δ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ και ένα άτομο ειδικότητας Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ.

Η απόφαση για τις προσλήψεις αυτές  λήφθηκε σε συνεδρίαση  του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ, χθες Τρίτη 29 Μαρτίου 2022, με παρόντα τα 6 από τα 11 τακτικά μέλη και ήταν ομόφωνη. Μία απόφαση που λήφθηκε στο πλαίσιο αντιμετώπισης απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών, λόγω κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πρόκειται για συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου,και η ισχύς τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη του Δήμου Καλύμνου κατάστασης ανάγκης δηλαδή μέχρι 9 Αυγούστου 2022.

Η απόφαση αυτή που λήφθηκε από το ΔΣ χθες, αναρτήθηκε στο Διαύγεια σήμερα 30 Μαρτίου 2022 στις 11.52 πμ

Η ανακοίνωση-πρόσκληση αναρτήθηκε και αυτή σήμερα Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 στις 14.20 μμ .Παραθέτουμε σχετικό αντίγραφο από το Διαύγεια για την ημέρα και τις ώρες ανάρτησης.

Βέβαια όπως αναφέρουμε και στον τίτλο, δημιουργούνται κάποια ερωτηματικά ουσίας που θα εξηγήσουμε παρακάτω:

Η ανακοίνωση -πρόσκληση στην τελευταία της παράγραφο αναφέρει:

Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται από 30-03-2022 έως και 31-04-2022 στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιχείρησης, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια υπηρεσία. 

Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα:

Διαπιστώνουμε ότι:

Α.Η σημερινή ημέρα 30 Μαρτίου 2022 για τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση χάθηκε, καθόσον η πρόσκληση-ανακοίνωση δημοσιοποιήθηκε στις 14.20 μμ, όταν τα γραφεία της ΔΕΥΑΚ έχουν κλείσει.

Β. Το χρονικό περιθώριο υποβολής είναι εως 31-4-2022 σύμφωνα με την πρόσκληση. Προφανώς πρόκειται για λάθος εκ παραδρομής, αφού ο μήνας Απρίλιος έχει μόνο 30 ημέρες και ο συντάκτης αντί 31 Μαρτίου 2022 έγραψε εκ παραδρομής 31 Απριλίου 2022.

Γ. Αν δεχθούμε ότι πρόκειται για λάθος εκ παραδρομής και η ακριβής καταληκτική ημερομηνία είναι 31 Μαρτίου 2022 τότε γεννάται το εύλογο ερώτημα, γιατί να είναι τόσο ασφυκτικά περιορισμένος ο χρόνος κατάθεσης αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους; Ουσιαστικά αυτό σημαίνει έχουν στη διάθεση τους, μόνο ένα πρωινό, αυτό της 31 Μαρτίου 2022.

Δ.Παραθέτουμε παρακάτω  τα δικαιολογητικά που οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, μέσα στην αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται να υποβάλουν και είναι :

1. Αίτηση πρόσληψης, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα με γνήσιο της υπογραφής.

2. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών, όπως περιγράφονται

3. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

4. Ταυτότητα Λογιστή Β τάξης

5. Πιστοποιητικό Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

(i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου 6. Βεβαίωση εμπειρίας από ασφαλιστικό φορέα.

7. Πτυχίο ξένης γλώσσας μεταφρασμένο και επικυρωμένο από δικηγόρο.

8. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

9. Πιστοποιητικό Εντοπιότητας .

Κλείνουμε με το ερώτημα: Αλήθεια γιατί αυτή η πρεμούρα ; Τι εξυπηρετεί;
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός