Ανανέωση αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων

338

Καλούνται οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων, των οποίων οι άδειες ισχύος
έχουν λήξει ή λήγουν άμεσα και δεν έχουν προβεί στην ανανέωση τους, να
μεταβούν στα Αστυνομικά Τμήματα ή Τμήματα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας
τους, προκειμένου να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την
ανανέωσή τους.

Επισημαίνεται ότι, ο κάτοχος του κυνηγετικού όπλου του οποίου η άδεια
κατοχής έχει λήξει υπόκειται σε ποινικές και διοικητικές κυρώσεις (άρθρο
8 παρ. 5 του Νόμου 2168/1993).

Ωστόσο, δεν υπέχει ποινική ευθύνη αν με δική του θέληση και πριν
εξετασθεί με οποιονδήποτε τρόπο για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου
υποβάλλει στις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
και καταβάλει τα προβλεπόμενα τέλη για την ανανέωση της άδειας κατοχής.
Επίσης, εφ’ όσον δεν επιθυμεί τη χορήγηση/ανανέωση της άδειας κατοχής
όπλου για θήρα, έχει τη δυνατότητα να παραδώσει το κατεχόμενο όπλο, μαζί
με την άδεια κατοχής αυτού, εφόσον υπάρχει τέτοια.

Διευκρινίζεται ότι, η δυνατότητα αυτή δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση
παράταση νόμιμης κατοχής των αναθεώρητων και αδήλωτων όπλων .

Εφίσταται η προσοχή σε συγγενείς ηλικιωμένων που κατέχουν κυνηγετικά
όπλα, αλλά και στους κληρονόμους αυτών, ως προς τη νομιμότητα της
κατοχής τους.

Σε κάθε περίπτωση και προς άρση τυχόν αμφιβολιών για τις εφαρμοζόμενες
διαδικασίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες
Αστυνομικές Υπηρεσίες του τόπου διαμονής τους.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο
του κοινωνικού και προληπτικού της ρόλου, συμβουλεύει τους ιδιοκτήτες
κυνηγετικών όπλων και εξοπλισμού:

•       Το όπλο φυλάσσεται πάντα στη μόνιμη κατοικία και διαμονή του
ιδιοκτήτη, κλειδωμένο σε χώρο που παρέχει ασφάλεια. Ενδείκνυνται χώροι
όπως μεταλλική ντουλάπα που ασφαλίζει ή οπλοβαστός, χώροι που
καλύπτονται από συναγερμό ή κάμερα ασφαλείας
•       Το όπλο πρέπει να φυλάσσεται σε τέτοια κατάσταση, ώστε να μην είναι σε
θέση να λειτουργήσει, να είναι «λυμένο» και να έχει πάνω του μια
κλειδαριά σκανδάλης
•       Η πρόσβαση σε αυτό πρέπει να είναι αδύνατη σε οποιονδήποτε άλλο πλην
του κατόχου, και ιδιαίτερα σε παιδιά
•       Απαγορεύεται η φύλαξη του κυνηγετικού όπλου σε αγροικίες, εξοχικά,
οχήματα και λοιπούς χώρους που δεν πληρούν τους επιβαλλόμενους όρους
ασφαλείας
•       Τα πυρομαχικά (φυσίγγια) του όπλου φυλάσσονται σε ξεχωριστό μέρος από
το όπλο
•       Απαγορεύεται η παραχώρηση του όπλου σε άτομα που δεν είναι εφοδιασμένα
με άδεια θήρας
•       Για την πώληση ή δωρεά του όπλου απαιτείται άδεια της αρμόδιας
Αστυνομικής Αρχή.
•       Η απώλεια, κλοπή ή καταστροφή του όπλου πρέπει να αναφέρεται άμεσα
στην Αστυνομία
•       Η μη έγκαιρη ανανέωση της άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου συνιστά
παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου, για την οποία προβλέπονται τόσο
διοικητικές όσο και ποινικές κυρώσεις