Κατανομή ποσού 18.500.000 € από τους ΚΑΠ έτους 2022 στους Δήμους του Νομού Δωδεκανήσου-1.302.400 ευρώ στο Δήμο Καλυμνίων.

270

Με απόφαση που υπογράφει ο Αναπληρωτής Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα κατανέμονται, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 18.500.000,00€, το οποίο αποτελεί το δικαιούμενο ποσό των Δήμων του Νομού Δωδεκανήσου από τα έσοδα του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων έτους 2021, ως ακολούθως:
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός