Επιχορήγηση Δήμων με πληθυσμό κάτω των 50.000 κατοίκων για προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων.

253

Κατανομή από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού ύψους μέχρι 28.230.000,00 € από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» σε όλους τους Δήμους της Χώρας με πληθυσμό κάτω των 50.000 κατοίκων για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ»

Σε Δήμους με πληθυσμό από 10.000 έως 30.000 κατοίκους, όπως ο Δήμος Καλυμνίων, επιχορηγούνται με το ποσό των 120.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

 1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
  Δικαιούχοι της επιχορήγησης είναι οι Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό έως 50.000 κατοίκους
  σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού της χώρας από την Ελληνική Στατιστική Αρχή
 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
  Το ποσό επιχορήγησης διαμορφώνεται ως εξής:
  Α) Οι Δήμοι με πληθυσμό έως 3.000 κατοίκους επιχορηγούνται με το ποσό των 45.000,00€
  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
  Β) Οι Δήμοι με πληθυσμό από 3.000 έως 10.000 κατοίκους επιχορηγούνται με το ποσό των
  60.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
  Γ) Οι Δήμοι με πληθυσμό από 10.000 έως 30.000 κατοίκους επιχορηγούνται με το ποσό των
  120.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)-Δ) Οι Δήμοι με πληθυσμό από 30.000 έως 50.000 κατοίκους επιχορηγούνται με το ποσό των 150.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).- Ε) Οι νεοσύστατοι Δήμοι του άρθρου 154 του ν. 4600/2019 (Α΄43) επιχορηγούνται με το ποσό των 150.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
  Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31/12/2023 με δυνατότητα παράτασης. Η παράταση δίνεται
  με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
 2. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
  Τα ποσά χρηματοδότησης αποτελούν επιχορήγηση και ο προγραμματισμός των δράσεων που
  εμπίπτουν στους στόχους της απόφασης αυτής γίνεται από τους δήμους.
  Επιλέξιμες δαπάνες είναι:
   Η αγορά νέων απορριμματοφόρων
   Η αγορά νέων μηχανημάτων έργου
   Η αγορά συνοδευτικού εξοπλισμού για εγκατάσταση είτε σε υπάρχοντα είτε στα, υπό
  προμήθεια, μηχανήματα έργου.
   Η αγορά μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων και μηχανημάτων έργου είναι επιτρεπτή,
  υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
   Να μην έχουν παρέλθει κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον
  ανάδοχο-προμηθευτή πέντε(5) πλήρη έτη από την ημερομηνία έκδοσης της αρχικής
  άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
   Να υπάρχει Τεχνική Έκθεση-Υπεύθυνη Δήλωση Διπλ. Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου
  Μηχ/κού (ή ισότιμου και αντίστοιχου) ή Τεχνολόγου Μηχ/κού (ή ισότιμου και
  αντίστοιχου), ο οποίος να βεβαιώνει για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την
  καταλληλότητα του μηχανήματος.
  Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι μεγαλύτερος του ποσού
  χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, τη διαφορά καλύπτει ο δικαιούχος με ιδίους πόρους ή από
  άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
  Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης
  της παρούσας απόφασης επιχορήγησης