Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τις 28 άγονες αεροπορικές γραμμές. Αφορά και την Κάλυμνο

627

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εβδομήντα δύο εκατομμυρίων, επτακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ και μηδέν λεπτών (72.736.000,00 ευρώ), μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου/ων ως προς την «Εκμετάλλευση Τακτικών Αεροπορικών Γραμμών στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας», για χρονικό διάστημα από 01-02-2023 έως 31-01- 2027.

Στοιχεία διαγωνισμού:

Η διακήρυξη αφορά τις ακόλουθες γραμμές:

Οι όροι του διαγωνισμού
Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, έως τις 4 Αυγούστου 2022, κάθε ενδιαφερόμενος κοινοτικός αερομεταφορέας μπορεί να εκδηλώσει την πρόθεσή του για την εκτέλεση, από την 1η Φεβρουαρίου του 2023, κάποιων γραμμών χωρίς οικονομικό αντιστάθμισμα.

Εάν συμβεί αυτό, τότε ο διαγωνισμός συνεχίζεται για τις υπόλοιπες γραμμές, με την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών να έχει οριστεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2022.

O διαγωνισμός είναι διεθνής, οπότε είναι «ανοιχτός» προς κάθε αερομεταφορέα της ΕΕ.
Σήμερα, οι άγονες αεροπορικές γραμμές διεξάγονται από τις εταιρείες SKY express (η εταιρεία, που ανήκει στον όμιλο επιχειρήσεων IOGR, διαθέτει την πλειονότητα των άγονων γραμμών) και Olympic Air (η Olympic Air ανήκει στην AEGEAN).

Οι δυο εταιρείες προχώρησαν πρόσφατα στην ανανέωση του στόλου των αεροσκαφών, τύπου ATR που διαθέτουν και – σύμφωνα με αναλυτές της αεροπορικής αγοράς – θεωρείται βέβαιο ότι θα «μονομαχήσουν» σε αρκετές γραμμές του διαγωνισμού.