Στις 20 Αυγούστου θα ξεκινήσει το κυνήγι στα Δωδεκάνησα για τρυγόνια-ορτύκια. Στις 15 Σεπτεμβρίου για πέρδικες.

499

Στις 20 Αυγούστου θα ξεκινήσει η κυνηγετική περίοδος στα Δωδεκάνησα, που θα διαρκέσει σύμφωνα με την απόφαση της διεύθυνσης δασών Δωδεκανήσου μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Από εκείνη τη μέρα και μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου επιτρέπεται μεταξύ άλλων το κυνήγι του τρυγονιού του ορτυκιού και του κότσυφα, ενώ το κυνήγι του λαγού θα αρχίσει στις 15 Σεπτεμβρίου και θα λήξει στις 10 Ιανουαρίου.

Την ίδια μέρα θα ξεκινήσει το κυνήγι και για την μπεκάτσα με διάρκεια έως τις 28 Φεβρουαρίου ενώ το διάστημα θήρευσης για το αγριοκούνελο και τη πέρδικα καθορίστηκε από 15 Σεπτεμβρίου έως και 30 Νοεμβρίου.

Σημειώνεται ότι η χρήση σκυλιών θα επιτρέπεται μόνο για τρεις μέρες την εβδομάδα και μόνο για το κυνήγι του λαγού, ενώ απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων στην Τήλο.

Τέλος, το κυνήγι του αγριοκούνελου θα ξεκινήσει και αυτό στις 20 Αυγούστου(ζώνες διάβασης)και κανονική περίοδος από 15 Σεπτεβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Ιανουαρίου.

Σε κάθε κυνηγό θα επιτρέπεται 1 λαγός κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή , 4 αγριοκούνελα κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή, 6 τρυγόνια κάθε μέρα, 10 μπεκάτσες κάθε μέρα, και τέσσερις πέρδικες κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή.
Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει τα εξής:
«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ 

1. Καθορίζουμε τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2022-2023 από 20 Αυγούστου 2022 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2023. 

2. Ως ημερομηνία λήξης της θήρας του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) ορίζουμε την 10ην Ιανουαρίου 2023 για το Νομό Δωδεκανήσου, περιορίζουμε δε το κυνήγι του αγριο- κούνελου σε τρεις (3) φορές την εβδομάδα δηλαδή Τετάρτη – Σάββατο – Κυριακή και ορίζουμε μέγιστο αριθμό θηραμάτων κατά έξοδο τα τέσσερα (4) αγριοκούνελα. 

3. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στον συνημμένο «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ».

* Για το Τρυγόνι καθορίζεται συνολικά, ετήσιο εθνικό όριο κάρπωσης 120.000 άτομα. Μετά τη συμπλήρωση του καθοριζόμενου ανωτέρω ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης, παύει αυτόματα η θήρα του είδους.

Η παρακολούθηση της κάρπωσης τόσο της ημερησίας, όσο και της συνολικής μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτερου ορίου, γίνεται μέσω online εφαρμογής κινητού τηλεφώνου που έχει προμηθευτεί με μέριμνά της η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος (Κ.Σ.Ε).

Η εφαρμογή θα διανεμηθεί στους κυνηγούς κατά τη διαδικασία έκδοσης της ετήσιας άδειας θήρας, είτε μέσω των συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΝ Κυνηγετικών Συλλόγων, είτε μέσω των Δασικών Υπηρεσιών από τις οποίες εκδίδουν άδεια θήρας οι μεμονωμένοι κυνηγοί.

Ο κάθε κυνηγός κατά την έκδοση της άδειας θήρας του θα εφοδιάζεται με μοναδικό κωδικό (QR) που θα του δίνει αποκλειστική πρόσβαση μέσω του κινητού του τηλεφώνου στη χρήση της εφαρμογής.

Οι κυνηγοί σε όλη τη χώρα εφόσον θηρεύσουν τρυγόνια υποχρεούνται:
1. Να δηλώνουν μέσω της εν λόγω εφαρμογής την ημερήσια κάρπωση τους πριν την αναχώρησή τους από τον χώρο κυνηγιού.

2. Να επιδεικνύουν την εκάστοτε ημερήσια καταχώριση της κάρπωσης στα αρμόδια όργανα ελέγχου. Μετά τη συμπλήρωση του ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης, όλοι οι κυνηγοί θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής με μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο για την λήξη της θήρας του είδους.

Κυνηγοί που δεν είναι κάτοχοι συσκευής κινητού τύπου smartphone: Για τους κυνηγούς αυτούς, η δήλωση της κάρπωσης του τρυγονιού θα γίνεται με την αποστολή sms (τηλεφωνικού μηνύματος)
στον αριθμό 6976580000, πριν την αποχώρησή τους από την περιοχή άσκησης της θήρας

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Απαγορεύουμε το κυνήγι της μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.

2. Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.09.2022 μέχρι και 28.02.2023, σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται το κυνήγι του λαγού (Lepus europaeus) και του αγριόχοιρου (Sus scrofa).

3. Επιτρέπουμε το κυνήγι της αλεπούς (Vulpes vulpes) και του πετροκούναβου (Martes foina) από 15.09.2022 μέχρι 20.01.2023 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.01.2023 μέχρι 28.02.2023 χωρίς σκύλο δίωξης. Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της αλεπούς και του πετροκούναβου υπόκεινται στους περιορισμούς της προηγούμενης παραγράφου (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή).

4. Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων καθ’ όλη την κυνηγετική περίοδο στη Νήσο Τήλο.

5. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα, απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Απαγορεύουμε το κυνήγι:

1.1. Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής.

1.2. Στα εκτροφεία θηραμάτων.

1.3. Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας.

1.4. Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές.

1.5. Σε όλες τις περιοχές όπου ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με την αριθμ. 414985/29.11.85 (ΦΕΚ 757/Β/18.12.85) Κ.Υ.Α. όπως αυτή τροποποιήθηκε με την (κοινή υπουργική απόφαση) Η.Π. 8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415/Β’/23.2.2012 και ισχύει.

1.6. Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Διατάξεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών τα προηγούμενα έτη και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.

1.7. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του υπουργού Πολιτισμού.

1.8. Σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις και κατά την περίοδο λειτουργίας τους, σε απόσταση μέχρι διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από την εξωτερική περίφραξη αυτών.

2. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων που προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.

3. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης (Ζώνες Εκγύμνασης Σκύλων – Ζ.Ε.Σ.) που έχουν καθοριστεί από την Υπηρεσία μας και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού στη περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου.

Κατά το χρονικό διάστημα της αναπαραγωγικής περιόδου από Απρίλιο έως και Ιούνιο, δεν επιτρέπεται η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων, για λόγους που σχετίζονται με την όχληση της θηραματοπανίδας την περίοδο αυτή.

Με Δασική Αστυνομική Διάταξη (Δ.Α.Δ.) που θα εκδοθεί, θα ορίζονται οι Ζ.Ε.Σ. στις οποίες αφορά η απαγόρευση, η διάρκεια ισχύος της τοπικής απαγόρευσης των εκγυμνάσεων κυνηγετικών σκύλων στις ανωτέρω Ζ.Ε.Σ. εντός του προαναφερόμενου τριμήνου (Απριλίου, Μαΐου, και Ιουνίου), οι τυχόν επιβαλλόμενοι κατά περίπτωση περιορισμοί στους όρους διεξαγωγής των εκγυμνάσεων ή οι λοιποί περιορισμοί στις περιπτώσεις των Ζ.Ε.Σ. που εξαιρούνται της απαγόρευσης.

4. Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγιού αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων

5. Η εφαρμογή της παρούσας διάταξης ισχύει καθ’ όλη την διάρκεια του κυνηγετικού έτους 2022-2023 ή την έκδοση νεωτέρας και καταργεί κάθε όμοια προηγούμενη, η δε τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, τους δημοτικούς υπαλλήλους, τις Κυνηγετικές Οργανώσεις και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

6. Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα όπως ισχύουν για κάθε περίπτωση.

Η διευθύντρια Δασών 
Δωδεκανήσου
Μπαλατσούκα Αικατερίνη
Δασολόγος MSc».