Στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιγαίου ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δωδεκανήσου Αντώνης Γιαννικουρής.

155

Με κοινή υπουργική απόφαση, που υπέγραψαν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ιωάννης Πλακιωτάκης και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νικόλαος Ταγαράς, τοποθετείται ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Αντώνης Γιαννικουρής, στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιγαίου (ΚΕ.Σ.Α.Α).

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που τοποθετείται εκπρόσωπος του ΤΕΕ από τα Δωδεκάνησα στο συγκεκριμένο επιτελικό όργανο, οι αποφάσεις του οποίου έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα νησιά μας.

Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιγαίου, εισηγείται και γνωμοδοτεί στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για θέματα που έχουν σχέση με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από σχετικό ερώτημα του Υπουργού.

Γνωμοδοτεί επίσης επί των αρχιτεκτονικών μελετών, μελετών διαμόρφωσης σε περιπτώσεις πλατειών και κοινοχρήστων χώρων ιδιαίτερης, καθώς και των περιπτώσεων του άρθρου 10 του ν. 4067/2012, όταν διαβιβάζονται σε αυτό από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής ή από τα Περιφερειακά Συμβούλια Αρχιτεκτονικής. Επίσης, γνωμοδοτεί επί των αρχιτεκτονικών μελετών σε όλες τις περιπτώσεις που η χορήγηση της οικοδομικής άδειας ανατίθεται στη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (Δ.Α.Ο.Κ.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιγαίου έχει επίσης τις εξής αρμοδιότητες:

Εισηγείται και γνωμοδοτεί στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για θέματα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από σχετικό ερώτημα του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Γνωμοδοτεί σε ειδικές περιπτώσεις και ύστερα από εμπεριστατωμένη αιτιολογία επί των αρχιτεκτονικών μελετών, που διαβιβάζονται σε αυτό από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής ή από τα Περιφερειακά Συμβούλια Αρχιτεκτονικής.