75 προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων από “ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.” για 3 χρόνια σε διάφορα νησιά.

721

Εβδομήντα πέντε (75) εργαζομένους, διάφορων ειδικοτήτων, πρόκειται να προσλάβει ο «ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.», για χρονικό διάστημα 36 μηνών σύμφωνα με την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022

Ειδικότερα, σύμφωνα με την προκήρυξη οι προσλήψεις αφορούν τις εξής θέσεις:
Κωδικός θέσης: 101
Τόπος απασχόλησης: Ρόδος (Π.Ε. Ρόδου)
Ειδικότητα: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τριάντα έξι (36) μήνες
Αριθμός ατόμων: 5

Κωδικός θέσης: 102
Τόπος απασχόλησης: Σύρος (Π.Ε. Σύρου)
Ειδικότητα: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τριάντα έξι (36) μήνες
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 103
Τόπος απασχόλησης: Ρόδος (Π.Ε. Ρόδου)
Ειδικότητα: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τριάντα έξι (36) μήνες
Αριθμός ατόμων: 15

Κωδικός θέσης: 104
Τόπος απασχόλησης: Σύρος (Π.Ε. Σύρου)
Ειδικότητα: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τριάντα έξι (36) μήνες
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 105
Τόπος απασχόλησης: Ρόδος (Π.Ε. Ρόδου)
Ειδικότητα: ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τριάντα έξι (36) μήνες
Αριθμός ατόμων: 3

Κωδικός θέσης: 106
Τόπος απασχόλησης: Ρόδος (Π.Ε. Ρόδου)
Ειδικότητα: ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τριάντα έξι (36) μήνες
Αριθμός ατόμων: 6

Κωδικός θέσης: 108
Τόπος απασχόλησης: Ρόδος (Π.Ε. Ρόδου)
Ειδικότητα: ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τριάντα έξι (36) μήνες
Αριθμός ατόμων: 2

Κωδικός θέσης: 109
Τόπος απασχόλησης: Ρόδος (Π.Ε. Ρόδου)
Ειδικότητα: *ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (φορτωτή και εκσκαφέα-φορτωτή)
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τριάντα έξι (36) μήνες
Αριθμός ατόμων: 2

Κωδικός θέσης: 110
Τόπος απασχόλησης: Ρόδος (Π.Ε. Ρόδου)
Ειδικότητα: ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τριάντα έξι (36) μήνες
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 111
Τόπος απασχόλησης: Ρόδος (Π.Ε. Ρόδου)
Ειδικότητα: ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τριάντα έξι (36) μήνες
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 112
Τόπος απασχόλησης: Ρόδος (Π.Ε. Ρόδου)
Ειδικότητα: ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τριάντα έξι (36) μήνες
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 113
Τόπος απασχόλησης: Ρόδος (Π.Ε. Ρόδου)
Ειδικότητα: ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τριάντα έξι (36) μήνες
Αριθμός ατόμων: 2

Κωδικός θέσης: 114
Τόπος απασχόλησης: Σύρος (Π.Ε. Σύρου)
Ειδικότητα: ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τριάντα έξι (36) μήνες
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 115
Τόπος απασχόλησης: Μύκονος (Π.Ε. Μυκόνου)
Ειδικότητα: ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τριάντα έξι (36) μήνες
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 116
Τόπος απασχόλησης: Ρόδος (Π.Ε. Ρόδου)
Ειδικότητα: ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τριάντα έξι (36) μήνες
Αριθμός ατόμων: 2

Κωδικός θέσης: 117
Τόπος απασχόλησης: Ρόδος (Π.Ε. Ρόδου)
Ειδικότητα: ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τριάντα έξι (36) μήνες
Αριθμός ατόμων: 2

Κωδικός θέσης: 118
Τόπος απασχόλησης: Ρόδος (Π.Ε. Ρόδου)
Ειδικότητα: ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τριάντα έξι (36) μήνες
Αριθμός ατόμων: 2

Κωδικός θέσης: 119
Τόπος απασχόλησης: Ρόδος (Π.Ε. Ρόδου)
Ειδικότητα: ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τριάντα έξι (36) μήνες
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 120
Τόπος απασχόλησης: Κως (Π.Ε. Κω)
Ειδικότητα: ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τριάντα έξι (36) μήνες
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 121
Τόπος απασχόλησης: Ρόδος (Π.Ε. Ρόδου)
Ειδικότητα: ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τριάντα έξι (36) μήνες
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 122
Τόπος απασχόλησης: Ρόδος (Π.Ε. Ρόδου)
Ειδικότητα: ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τριάντα έξι (36) μήνες
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 123
Τόπος απασχόλησης: Ρόδος (Π.Ε. Ρόδου)
Ειδικότητα: ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τριάντα έξι (36) μήνες
Αριθμός ατόμων: 5

Κωδικός θέσης: 124
Τόπος απασχόλησης: Κως (Π.Ε. Κω)
Ειδικότητα: ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τριάντα έξι (36) μήνες
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 125
Τόπος απασχόλησης: Σύρος (Π.Ε. Σύρου)
Ειδικότητα: ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τριάντα έξι (36) μήνες
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 126
Τόπος απασχόλησης: Πάρος (Π.Ε. Πάρου)
Ειδικότητα: ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τριάντα έξι (36) μήνες
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 127
Τόπος απασχόλησης: Νάξος (Π.Ε. Νάξου)
Ειδικότητα: ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τριάντα έξι (36) μήνες
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 128
Τόπος απασχόλησης: Ρόδος (Π.Ε. Ρόδου)
Ειδικότητα: ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τριάντα έξι (36) μήνες
Αριθμός ατόμων: 5

Κωδικός θέσης: 129
Τόπος απασχόλησης: Πάτμος (Π.Ε. Καλύμνου)
Ειδικότητα: ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τριάντα έξι (36) μήνες
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 130
Τόπος απασχόλησης: Σύρος (Π.Ε. Σύρου)
Ειδικότητα: ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τριάντα έξι (36) μήνες
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 131
Τόπος απασχόλησης: Μύκονος (Π.Ε. Μυκόνου)
Ειδικότητα: ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τριάντα έξι (36) μήνες
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 132
Τόπος απασχόλησης: Ρόδος (Π.Ε. Ρόδου)
Ειδικότητα: ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τριάντα έξι (36) μήνες
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 133
Τόπος απασχόλησης: Σύρος (Π.Ε. Σύρου)
Ειδικότητα: ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τριάντα έξι (36) μήνες
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 134
Τόπος απασχόλησης: Ρόδος (Π.Ε. Ρόδου)
Ειδικότητα: ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τριάντα έξι (36) μήνες
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 135
Τόπος απασχόλησης: Κάρπαθος (Π.Ε. Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου)
Ειδικότητα: ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τριάντα έξι (36) μήνες
Αριθμός ατόμων: 1

Δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 πατώντας εδώ