Σε “περιπέτειες” το έργο “Επισκευή-Συντήρηση κτιρίου Λιμεναρχείου Καλύμνου”- Έκπτωτος ο εργολάβος.

1865

Σε “περιπέτειες”, μεγάλες καθυστερήσεις και άγνωστο για το πότε θα ολοκληρωθεί, εισέρχεται το έργο “Επισκευή-Συντήρηση κτιρίου Λιμεναρχείου και Τελωνείου Καλύμνου” .

Με απόφαση, που φέρει χθεσινή ημερομηνία 22 Σεπτεμβρίου 2022, των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλυμνίων, που είναι και η διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, κήρυξε έκπτωτο από την εργολαβία κατασκευής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ» την Ανάδοχο εταιρεία “ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛ. ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.δ.τ ΑΛ.Τ.ΕΡ.ΑΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤ/ΣΤΙΚΗ ΕΜΠ/ΚΗ” με το αιτιολογικό ότι ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και το γεγονός ότι από την
αρχή του έργου, μέχρι και σήμερα συστηματικά αγνοεί και δεν συμμορφώνεται με τις
προφορικές και έγγραφες εντολές της υπηρεσίας.

Πιο συγκεκριμένα στην απόφαση αναφέρεται:
Επειδή
Α. Στις 18-09-2022 παρήλθε ο χρόνος των δέκα (10) ημερών για την εκτέλεση των όσων
περιγράφονταν στην Ειδική Πρόσκληση της Υπηρεσίας μας
Β. Μετά από πέντε (5) μήνες περίπου από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος δεν έχει
ολοκληρώσει ούτε καν την εργασία των καθαιρέσεων των επιχρισμάτων στην μία πλευρά του
κτιρίου, άρα εκτιμάται ότι υπολείπεται για εκτέλεση το 97% του έργου περίπου.

Γ. Όπως διαπιστώθηκε από αυτοψία μας στο έργο στις 19-09-2022, ο Ανάδοχος όχι μόνο δεν
συμμορφώθηκε προς την 2η Ειδική Πρόσκληση αλλά δεν είχε ούτε έναν εργαζόμενο επί τόπου του έργου, όπως και τις προηγούμενες μέρες σύμφωνα με το ημερολόγιο και βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί ουδεμία εργασία.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
κηρύσσουμε έκπτωτο από την εργολαβία κατασκευής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ» την Ανάδοχο εταιρεία “ΑΛΑΒΕΡΑΣ
ΦΙΛ. ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.δ.τ ΑΛ.Τ.ΕΡ.ΑΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤ/ΣΤΙΚΗ ΕΜΠ/ΚΗ” , σε εφαρμογή των οριζόμενων στην παράγραφο 1 και 4 του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) ‘’Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Να θυμίσουμε ότι το έργο προκηρύχτηκε  από το ΔΛΤ Καλύμνου τον περασμένο Νοέμβριο 2021,μετά από πολλές καθυστερήσεις που έιχαν προηγηθεί.

 Από το ΔΛΤ Καλύμνου ανακηρύχθηκε ο οριστικός ανάδοχος για το έργο που ήταν η εταιρεία «ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο τέλος Ιανουαρίου 2022. Την Τρίτη 5 Απριλίου 2022 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου από τον Πρόεδρο του ΔΛΤ Μιχάλη Μπούκη και τον εκπρόσωπο της Εταιρείας Φίλιππο Αλαβέρα

 Σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις, το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε εννέα(9) μήνες από την εγκατάσταση του εργολάβου,με προϋπολογισμό 159.345 ευρώ

Για  το εν λόγω έργο να αναφέρουμε ότι ο αρχικός συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δώδεκα χιλιάδων ευρώ (212.000,00€).

Το έργο χρηματοδοτείται ως κάτωθι:

α. Εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (159.000,00€)από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

β. Πενήντα τρεις χιλιάδες ευρώ (53.000,00€) από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

γ. Εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000,00 €) από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου

Η συμμετοχή στη δαπάνη της Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων Εσόδων, είναι λόγω της στέγασης Υπηρεσιών του Τελωνείου στο κτίριο.

 Να σημειώσουμε ότι η μελέτη έχει εκπονηθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και φορέας υλοποίησης θα είναι το ΔΛΤ Καλύμνου

Η έκπτωση είχε προσφέρει ο οριστικός ανάδοχος για την εκτέλεση του έργο είναι 24.5%