Video από την παρουσίαση του Σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την “Μείωση την πλημμυρικής Διακινδύνευσης στην Κάλυμνο”.

263

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022,στις 19.30 μμ δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου με μοναδικό θέμα: Παρουσίαση περιεχομένου σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση του Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο: “ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΑΛΥΜΝΟ”

Εισηγητής του θέματος ήταν ο Καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας.

Η Συνεδρίαση ήταν ενημερωτική και δεν τέθηκε σε ψηφοφορία,καθόσον η εν λόγω προγραμματική σύμβαση θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλυμνίων, όπου η Δημοτική Αρχή έχει και την πλειοψηφία.

Η προγραμματική σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Καλυμνίων (ΟΤΑ Α’ Βαθμού) και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σκοπός αυτής της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκπόνηση εφαρμοσμένου ερευνητικού έργου με τίτλο «Ανάλυση Κινδύνου, Εκτίμηση Τρωτότητας και Διατύπωση Προτάσεων για τη Μείωση της Πλημμυρικής Διακινδύνευσης στη Νήσο Κάλυμνο.»

Το ερευνητικό έργο έχει ως σκοπό την έρευνα για τη συγκροτημένη προσέγγιση με σκοπό την επίλυση του σημαντικού προβλήματος των πλημμυρικών φαινομένων, η οποία κρίνεται επιβεβλημένη διότι θα πρέπει να επαναεκτιμηθούν ένα πλήθος δεδομένων, τα οποία διαφοροποιούνται συνεχώς με ταχύτατους ρυθμούς λόγω της Κλιματικής Κρίσης και των συνδυασμένων κινδύνων που εμφανίζονται τα τελευταίο χρονικό διάστημα.

Στόχος του παρόντοςερευνητικού έργου είναι να μειωθούν στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο οι ανθρώπινες απώλειες και οι επιπτώσεις σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο από πιθανά πλημμυρικά φαινόμενα που εκδηλώνονται στο γεωγραφικό χώρο της Νήσου Καλύμνου.

Ο Δήμος Καλυμνίων με βάση το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα και τα παραδοτέα που θα προκύψουν από την εκτέλεση αυτού, θα μπορεί να χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο εργαλείο που στηρίζεται στη σύγχρονη επιστήμη και τεχνική για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η Προγραμματική Σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της από τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγει μετά την παρέλευση δεκαέξι(16) μηνών.

Ειδικότερα:

Α’ Φάση

Α.     Εκπόνηση όλων των θεματικών αντικειμένων της έρευνας, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας. Έναρξη από την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και χρονική διάρκεια 8 μήνες.

Β’ ΦΑΣΗ

Β.     Παρακολούθηση και παροχή τεχνικής υποστήριξης. Μεταφορά τεχνογνωσίας στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Καλυμνίων (9ος – 16ος μήνας). Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν υπολογίζονται τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 78.000,00 € (πλέον ΦΠΑ).

Ακολούθως αναφέρεται μια κατά προσέγγιση κοστολόγηση των επί μέρους κατηγοριών, η οποία δίνατε να προσαρμοστεί – μεταβληθεί, αναλόγως με τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ερευνητικών εργασιών, χωρίς στο σύνολό της να ξεπερνά το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού που αναφέρεται ανωτέρω.

α.  Αμοιβές ερευνητικού προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών 31.320,00€

β.  Μετακινήσεις ερευνητικού προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών 9.000,00 €

γ.   Κόστος λειτουργίας οργάνων, αναλώσιμα οργάνων 7.200,00 €

δ.  Εκτυπώσεις, Αντίγραφα, Χάρτες, αγορά δορυφορικών εικόνων κ.α. 18.000,00 €

ε. Διαχειριστικά Έξοδα ΕΛΚΕ (16%)   12.480,00 €

Το ποσό των 78.000 ευρώ συν ΦΠΑ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Καλυμνίων και καταβολή θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) δόσεις

  • Α΄ΔΟΣΗ :Καταβολή ποσού 68.000€ (πλέον ΦΠΑ) με το πέρας 8 μηνών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, την παράδοση – κατάθεση των παραδοτέων του Εφαρμοσμένου Ερευνητικού Προγράμματος και την έγκριση αυτών από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Παρόντος.

Β’ ΔΟΣΗ: Καταβολή εναπομείναντος ποσού 10.000€ (πλέον ΦΠΑ) μετά την πάροδο επιπλέον 8 μηνών ανεξάρτητα από τις ενέργειες του Δήμου για την υλοποίηση των προτάσεων που θα κατατεθούν στο πλαίσιο της παρούσας και με την ίδια διαδικασία.

Δείτε video με αποσπάσματα από τη συνεδρίαση του ΔΣ με τις τοποθετήσεις Καθηγητή Λέκκα, δημάρχου, επικεφαλής Παρατάξεων και δημοτικών συμβούλων

20-9-2022 Αποσπάσματα από το τελευταίο Δ.Σ. για όμβρια ύδατα