Αποζημίωση 250.000 ευρώ από ΔΕΥΑΚ σε συγγενείς θύματος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος που συνέβη πριν 22 χρόνια στο Μασούρι, μετά από εξωδικαστική ρύθμιση.

1460

Σε εξωδικαστική ρύθμιση,με ομόφωνη απόφαση των 7 παρόντων από τα 11 μέλη του ΔΣ, προχωρά η ΔΕΥΑΚ και αφορά υπόθεση αποζημίωσης από την Επιχείρηση, συγγενών θύματος, θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος που συνέβη πριν 22 χρόνια στο Μασούρι

Συγκεκριμένα το θύμα την 27.10.2000 και περί ώρα 13:00 μ.μ., επί της επαρχιακής οδού που οδηγεί από την περιοχή «Μασούρι» προς «Μυρτιές» και στην κατεύθυνση προς «Πόθια», σε τροχαίο ατύχημα που συνέβη εξαιτίας ενός καπακιού φρεατίου της ΔΕΥΑΚ που είχε τοποθετηθεί, υπέστη βαρεία κρανιοεγκεφαλική κάκωση και διακομίστηκε  στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»,όπου στις 2.11.2000 απεβίωσε.

Η υπόθεση πήρε τη δικαστική οδό, όπου προσέφυγαν καταθέτοντας αγωγή αποζημίωσης η σύζυγος του θανόντος ,τα 3 παιδιά του και άλλα 6 συγγενικά πρόσωπα. Το συνολικό ποσό που επιδικάστηκε τελικά σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας, στους συγγενείς του θύματος και αξιώνουν μαζί με του νόμιμους τόκους ανέρχεται στα 345.780 ευρώ, συν 4.500 ευρώ δικαστικά έξοδα.

Τα 2 μέρη ΔΕΥΑΚ και συγγενείς του θύματος, ευρισκομένης της διαφοράς στο παραπάνω σημείο και προς αποφυγή περαιτέρω δικαστικών αγώνων, ερίδων και κυρίως δαπανών, τα συμφώνησαν αμοιβαία τη συμβιβαστική επίλυση της μεταξύ τους διαφοράς από την παραπάνω αιτία, με αμοιβαίες υποχωρήσεις και δηλώνουν ότι παραιτούνται εκατέρωθεν από οποιαδήποτε περαιτέρω αξίωση και θεωρούν καταργημένη τη μεταξύ τους δίκη, αναγνωρίζοντας ως έγκυρη, ισχυρή και απρόσβλητη την υπ’ αριθ. 303/2009 τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Δωδεκανήσου (Μεταβατική Έδρα Κω) και τις κρίσεις που αυτή περιέχει, υπό τους εξής ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, η ΔΕΥΑΚ θα καταβάλει στους Ενάγοντες, σε πλήρη, ολοσχερή και ανεπιφύλακτη εξόφληση της απαιτήσεώς τους από ψυχική οδύνη, που γενεσιουργό αιτία έχει τον θάνατο του συγγενούς του θύματος σε τροχαίο ατύχημα, το συνολικό ποσό των ευρώ διακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 250.000,00)

Τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους: α) την εισήγηση του προέδρου
της επιχείρησης, β) τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλυμνίων, γ) την εισήγηση του προϊσταμένου της διοικητικής οικονομικής υπηρεσίας της ΔΕΥΑΚ και μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισαν ΟΜΟΦΩΝΑ την έγκριση του συμφωνητικού διευθέτησης διαφορών για την υπόθεση καθώς κρίνεται ως συμφέρουσα για την Υπηρεσία, και
εξουσιοδότησε τον Προέδρο για την υπογραφή του συμφωνητικού.

Στο Συμφωνητικό Διευθέτησης διαφορών που εγκρίθηκε από το ΔΣ της ΔΕΥΑΚ και θα υπογραφεί από τον Πρόεδρο Δ.Διακομιχάλη και τα συγγενικά πρόσωπα, προβλέπει:

Από το παραπάνω ποσό που συμφωνήθηκε, των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 250.000,00), τα εκατόν εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€ 170.000,00) καταβάλλονται με την υπογραφή του Συμφωνητικού και τα υπόλοιπα 80.000 ευρώ σε δόσεις σταδιακά στις 30.9.2023, 31.12.2023, 30.3.2024, 30.6.2024, 30.9.2024 και 31.12.2024.

Κατόπιν των ανωτέρω, η σύζυγος του θύματος υποχρεούται άμεσα και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα ημερών από την καταβολή του ποσού των € 170.000,00 να
απελευθερώσει όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΔΕΥΑΚ που έχει κατασχέσει αναγκαστικά, δυνάμει του από 17.5.2022 κατασχετήριου εις χείρας τρίτου. Επί πλέον αυτών η ΔΕΥΑΚ επέδωσε στους Ενάγοντες παραίτηση από το δικόγραφο της από 29.6.2012 και με αριθμό κατάθεσης αιτήσεως αναιρέσεως κατά των Εναγόντων και κατά της υπ’ αριθ. 303/2009 τελεσιδίκου αποφάσεως του Εφετείου Δωδεκανήσου (Μεταβατική Έδρα Κω)

Τέλος, αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν, συνομολογούν και αποδέχονται τον κατά τα ανωτέρω επελθόντα μεταξύ τους συμβιβασμό, ως καθ’ όλα έγκυρο, νόμιμο, ισχυρό και απρόσβλητο και κατά συνέπεια, τη μεταξύ τους δίκη κατηργημένη, παραιτούνται δε ρητώς και ανεπιφυλάκτως από παντός δικαιώματος προσβολής ή διαρρήξεως του παρόντος για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο.