Πρόσκληση σε 3 Εταιρείες για συμμετοχή  στη διαδικασία επιλογής αναδόχου του έργου “Αποκατάσταση και ανάδειξη ανεμόμυλων Χρυσοχεριάς Καλύμνου”.  

276

Εκδόθηκε  σήμερα Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022, από το Τμήμα έργων Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖ/ΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖ/ΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ του Υπουργείου Πολιτισμού ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  σε 3 Τεχνικές Εταιρείες, για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΧΕΡΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΥΤΩΝ» εκτιμώμενης αξίας εννιακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ένα ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (967.741,94 €) χωρίς Φ.Π.Α. και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής .

Η πρόσκληση έχει σταλεί στους:

1.ΠΕΤΡΟΣ ΛΟΥΚ. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ

2.ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

3. Β. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

Συγκεκριμένα με την πρόσκληση ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μέρος στην από το νόμο προβλεπόμενη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξη, για την ανάθεση της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Στερέωση και Αποκατάσταση και λειτουργικής αναβάθμισης των ανεμόμυλων της Χρυσοχεριάς Καλύμνου και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτών», κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 παρ.2 περ.
(α) του ν.4412/2016

Όπως αναφέρεται στην ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ :

Λόγω της ιδιαιτερότητας των ανεμόμυλων, της κατάστασης διατήρησής τους καθώς και της δυσκολίας πρόσβασης σε αυτά, η Πρόσκληση για διαπραγμάτευση απευθύνεται σε τρεις οικονομικούς φορείς που διαθέτουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία στην εκτέλεση συναφών με το αντικείμενο της σύμβασης, έργων επί μνημείων

α) για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών στερέωσης των μνημείων (ανακτήσεων, ενίσχυσης υφιστάμενων λιθοδομών (αρμολογήματα, ενέματα), τοποθέτηση ανοξείδωτων ελκυστήρων και αγκυρίων σε υφιστάμενες τοιχοποιίες και μεταλλικών ενισχύσεων, κατασκευή ξύλινων δαπέδων, ανακατασκευή λιθοδομών) με σκοπό την διάσωση και προστασία των μνημείων και την αποκατάστασή τους,

β) για την εύρυθμη και με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης επιτάχυνση των εργασιών.
Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των καλούμενων οικονομικών φορέων, με βάση τα επιλεγέντα κριτήρια ανάθεσης της αρχικής ανοικτής διαδικασίας επιλογής και με την ίδια φθίνουσα σειρά και στάθμισή τους, όπως θα περιγραφεί και αναλυτικότερα κατωτέρω.

Τα κριτήρια διαπραγμάτευσης των υποψηφίων οικονομικών φορέων είναι η χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά

Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής βελτιωμένης προσφοράς μετά την αποσφράγιση των προσφορών του αρχικού σταδίου.

Οι προσφορές θα ισχύουν για 12 μήνες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στο παρόν απορρίπτεται ως μη κανονική

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15η -11- 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21η-11-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Το προτεινόμενο έργο αφορά στη στερέωση, αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση των τριών μεσαιωνικών ανεμόμυλων στο Κάστρο της Χρυσοχεριάς, οι οποίοι αποτελούν τα μόνα σε σχετικά καλή κατάσταση εναπομείναντα δείγματα μνημείων της προβιομηχανικής πολιτισμικής κληρονομιάς στην Κάλυμνο και λόγω της ιδιαίτερης σημασίας τους κηρύχτηκαν ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ29/19194/583/25-4-1996 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 374/Β/24-5-1996). Οι ανεμόμυλοι είναι κτισμένοι σε βραχώδη λόφο, σε απόσταση περίπου 3 χλμ. από το λιμάνι της Πόθιας και απέχουν απόσταση εβδομήντα (70) περίπου μέτρων από το Ιπποτικό Κάστρο της Χρυσοχεριάς ή αλλιώς Πέρα Κάστρο. H έκταση στην οποία περιλαμβάνονται αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Καλυμνίων, και από το 2003 ανήκουν πλέον στην ιδιοκτησία του και οι τρεις ανεμόμυλοι. Το κάστρο της Χρυσοχεριάς, μαζί με τους μύλους πιθανολογείται ότι αποτελούσε προσωπική περιουσία και κατοικία του Ιππότη Fantino Quirini (1436-
1453), διοικητή της Καλύμνου.
Οι ανεμόμυλοι, θεμελιωμένοι στα άκρα απόκρημνων βράχων, ακολουθούν μία κατωφερική
τεθλασμένη διάταξη, με έντονες μεταξύ τους υψομετρικές διαφορές. Είναι κυλινδρικού κωνικού σχήματος, με διάμετρο από 6,30 έως 6,40m με κολουροκωνικές στέγες. Kατά τη λειτουργία τους παλαιότερα έφεραν φτερωτές (αντένες και πανιά) συνδεδεμένες με τους μηχανισμούς για το άλεσμα των σιτηρών,προσανατολισμένες,συνήθως στην κατεύθυνση των βορειοδυτικών ανέμων. Οι στέγες ήταν χειρωνακτικά περιστρεφόμενες και μαζί με αυτές περιστρεφόντουσαν οι φτερωτές ανάλογα με την κατεύθυνση του ανέμου για την αξιοποίηση τουκαι κατά συνέπεια για την παραγικότερη απόδοση του αλευρόμυλου.
Το έργο θα περιλαμβάνει καθαιρέσεις του συνόλου των εναπομεινάντων φθαρμένων ξύλινων και μεταλλικών μερών της στέγης καθενός ανεμόμυλου, του μεταλλικού άξονα περιστροφής της φτερωτής κλπ., καθαίρεση και τεμαχισμό στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, καθαίρεση επιχρισμάτων, καθαρισμό επιφανειών των λιθοδομών, αποξηλώσεις σιδηρών και ξύλινων θυρών και παραθύρων, εκσκαφή θεμελίων , περισυλλογή λίθων, κατασκευή θεμελίων και εγκάρσιων τοίχων σύνδεσής τους από αργολιθοδομή, κατασκευή λίθινου περιμετρικού στηθαίου και αφανές περιμετρικό σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατασκευή βαθέως και τελικού αρμολογήματος, εφαρμογή ενεμάτων, κατασκευή εσωτερικών επιχρισμάτων, κατασκευή ξύλινων δαπέδων, κατασκευή περιστρεφόμενης στέγης, κατασκευή και τοποθέτηση κουφωμάτων, χρωματισμούς, Η/Μ εγκαταστάσεις. Σημειακές εξομαλύνσεις των μικρών βράχων που προεξέχουν και είναι επικίνδυνοι για τους επισκέπτες εξωτερικά των ανεμόμυλων, διεύρυνση, ισοστάθμιση και επίστρωση του προαύλειου χώρου τους με ψιλό χαλίκι. Ανακατασκευή τμημάτων των αναλημματικών τοίχων που έχουν καταρρεύσει.

Προϋπολογισμός του έργου

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 720 Ημερολογιακές Ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.200.000,00 € και αναλύεται ως εξής:
Δαπάνη Εργασιών:
Συνολική Δαπάνη Εργασιών: 710.528,22 Ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) (18%): 127.895,08 Ευρώ
Σύνολο Σ1 838.423,30 Ευρώ
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.),
που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) ν. 4412/2016 :
125.763,50 Ευρώ
Σύνολο Σ2 964.186,80 Ευρώ
Απολογιστικές εργασίες (Κόστος Διαχείρισης ΑΕΚΚ) 2.000,00 Ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου επί των απολογιστικών εργασιών (Γ.Ε.+Ο.Ε.) (18%)
360,00 Ευρώ
Σύνολο δαπάνης εργασιών
(χωρίς αναθεωρήσεις και ΦΠΑ)
966.546,80 Ευρώ
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016 1.195,14 Ευρώ
Σύνολο δαπάνης εργασιών (χωρίς ΦΠΑ) 967.741,14 Ευρώ
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 24%: 232.258,06 Ευρώ




Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός