Σε ΦΕΚ η κατανομή και η πλήρωση των 812 θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής σε ΟΤΑ. – 2 θέσεις για Λέρο καμία για Κάλυμνο!

201

Το νέο εποχικό προσωπικό θα υλοποιήσει Προγράμματα και Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους, περιόδου 2022-2023

Υπεγράφη και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 5696/7-11-2022 η υπ. αριθμ. 526568 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομικών – Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών η έγκριση κατανομής και πλήρωσης υφιστάμενων θέσεων εποχικού προσωπικού κατηγορίας Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), για την υλοποίηση Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών για την περίοδο 2022-2023.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ. αριθμ. 526568, εγκρίθηκε η κατανομή και πλήρωση 812 θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής κατ’ ανώτατο όριο, με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα και Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2022-2023, όπως αυτές αξιολογούνται και προτείνονται προς έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, δια της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων.

Με την εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), προκαλείται δαπάνη ύψους 4.511.404 € κατ’ ανώτατο όριο, σε βάρος των οικείων ΚΑΕ των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, που ορίζονται στο διατακτικό, η οποία θα αντιμετωπίζεται αποκλειστικά από την είσπραξη εσόδων από καταβολή αντιτίμου, υπό τη μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2725/1999, βάσει των οποίων το ποσό δαπάνης δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξαν οι φορείς από τις ανωτέρω αιτίες κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Να σημειώσουμε ότι προβλέπονται να καλυφθούν 2 θέσεις για το Δήμο Λέρου ,καμία για Δήμο Καλυμνίων.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός