“Μπέρδεμα” με τον αριθμό υποψηφίων δημοτικών συμβούλων(38 ή 63) που θα πρέπει να περιλαμβάνει κάθε συνδυασμός στις δημοτικές εκλογές στις 8 Οκτωβρίου 2023.

1254

«Μπέρδεμα» έχει δημιουργηθεί με το μέγιστο αριθμό υποψηφίων δημοτικών συμβούλων που θα πρέπει να περιλαμβάνει κάθε συνδυασμός στις δημοτικές εκλογές της 8 Οκτωβρίου 2023 .

Ο νέος νόμος  4804/2021 «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις» με τον οποίο θα διεξαχθούν οι προσεχεί εκλογές ΟΤΑ, αφήνει περιθώρια διαφορετικής ερμηνείας της παραγράφου 2 του άρθρου 15 που καθορίζει τον ελάχιστο και τον μέγιστο αριθμό υποψηφίων δημοτικών συμβούλων που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στους Συνδυασμούς των υποψηφίων Δημάρχων .

Η σχετική παράγραφος 2 του άρθρου 15 «Κατάρτιση συνδυασμών – Υποβολή υποψηφιοτήτων» αναφέρει.

2. Ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων που πρέπει να περιλαμβάνει ένας συνδυασμός είναι:

α) Για τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας, με δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%). Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω.

Εστιάζοντας στο Δήμο Καλυμνίων να σημειώσουμε:

1.Σύμφωνα με το νόμο που θα ισχύσει στις επόμενες εκλογές ,για Δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες (10.001 – 30.000) κατοίκους, το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από  είκοσι πέντε (25) μέλη. Δηλαδή μειώνονται κατά 2 οι έδρες από 27 σε 25 που προέβλεπε ο προηγούμενο Νόμος.

Ο Δήμος Καλυμνίων εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία,ήτοι το νέο Δημοτικό Συμβούλιο θα αποτελείται από 25 εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους.

2.Με βάση τον παραπάνω αριθμό δημοτικών συμβούλων,ο ελάχιστος αριθμός των υποψηφίων στους συνδυασμούς θα πρέπει να είναι 25. Για τον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων δημοτικών το θέμα είναι ξεκάθαρο.

2. Για τον μέγιστο αριθμό υποψηφίων δημοτικών συμβούλων που θα πρέπει να περιλαμβάνει ο συνδυασμός, υπάρχουν δύο διαφορετικές ερμηνείες του σχετικού άρθρου 15 παράγραφος 2.και αντίστοιχες απόψεις που διίστανται μεταξύ τους.

Α. Η πρώτη άποψη είναι το προσαύξηση του 150% αναφέρεται στο 25. Ητοι το 150% του 25 είναι 37,5 που στρογγυλοποιείται σε 38. Άρα ο ελάχιστος αριθμός κάθε συνδυσαμού είναι 25 και ο μέγιστος 38.

Β. Η δεύτερη άποψη είναι, ότι ο μέγιστος αριθμός προσδιορίζεται με το 150% του 25 να προστίθεται στο 25. Συνεπώς, 25+38=63. Άρα ο ελάχιστος αριθμός κάθε συνδυασμού είναι 25 και ο μέγιστος 63.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του kalymnos-news.gr, αιρετός απευθύνθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών για διευκρινήσεις, θέτοντας το ερώτημα :Ο δήμος μας έχει πληθυσμό 17.000 περίπου. Πόσο ο ελάχιστος και ποιός ο μέγιστος αριθμός των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων που θα πρέπει να περιλαμβάνει ένας συνδυασμός.

Η πρώτη απάντηση που έλαβε ήταν:

Σε απάντηση του  ερωτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι η κατάρτιση συνδυασμών – υποβολή υποψηφιοτήτων προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4804/2021 (ΦΕΚ Α’ 90/05-06-2021) σε συνδυασμό με τα άρθρα 3, 12 και 13 του ιδίου νόμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας δίνετε και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3, συνάγεται ότι ο δήμος σας με μόνιμο πληθυσμό 17.000 κατοίκους θα έχει δημοτικό συμβούλιο με είκοσι πέντε (25) μέλη. Συνεπώς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15, ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων πρέπει να είναι είκοσι πέντε (25) και ο ανώτερος τριάντα οκτώ (38).

Την επόμενη ημέρα έλαβε διορθωτική απάντηση που ανέφερε:

Ορθή επανάληψη του προηγούμενου μηνύματός μας, ως προς τον ανώτερο αριθμό. Το ορθό είναι εξήντα τρεις (63) και όχι τριάντα οκτώ (38), αφού, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, 38 είναι η προσαύξηση. Συνεπώς, 25+38=63

Δύο διαφορετικές απαντήσεις ,με βάση δύο διαφορετικές ερμηνείες του σχετικού άρθρου που αναφέρει «με δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%)».

Είναι προφανές ότι οι 2 διαφορετικές ερμηνείες, οφείλονται στην ελλειπή διατύπωση και τη μη διευκρίνηση της έκφρασης «δυνατότητα προσαύξηση» σε ποιο αριθμό αναφέρεται.

Να σημειώσουμε ότι στην πρώτη άποψη, ότι ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων είναι 38 και όχι 63 συνηγορούν δύο στοιχεία

1.Στην Έκθεση διαβούλευσης επί του σχεδίου Νόμου «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις» που συνόδευε το νομοσχέδιο κατά τη συζήτηση του στη Βουλή, αναφέρεται «για τη μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά στους συνδυασμούς, να θέτουν υποψηφίους μέχρι και 150% του αριθμού των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας. 

Άρα το 150% αναφέρεται στο 25 που όπως προαναφέραμε είναι 38 και φυσικά δεν προστίθεται στο 25.

2. Επίσης ένα άλλο στοιχείο είναι ότι, ο αριθμός των εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο, μειώνεται κατά 2 άτομα. Από 27 στους 25. Είναι λοιπόν αντιφατικό, να μειώνεται ο αριθμός των εκλεγόμενων και να αυξάνεται ο αριθμός των υποψηφίων.

Είναι ένα θέμα που θα πρέπει να διευκρινιστεί επίσημα, με ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να γνωρίζουν έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι, τον αριθμό υποψηφίων που θα πρέπει να περιλαμβάνει ο συνδυασμός τους.