Συνεχίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού η διαδικασία επιλογής αναδόχου του έργου “Αποκατάσταση και ανάδειξη ανεμόμυλων Χρυσοχεριάς Καλύμνου” με ένα μόνο ενδιαφερόμενο.

111

Συνεχίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού η διαδικασία για το διαγωνισμό του έργου “Στερέωση και Αποκατάσταση και λειτουργικής αναβάθμισης των ανεμόμυλων της Χρυσοχεριάς Καλύμνου και διαμόρφωση του Περιβάλλοντος χώρου αυτών”

Μετά την αποδοχή του υπ’αριθμ. 1/18-11-2022 Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών με το οποίο αποκλείστηκε ο ένας εκ των 2 Οικονομικών Φορέων που υπέβαλαν προσφορά(είχαν προσκληθεί 3 εταιρείες) η διαδικασία συνεχίζεται.

Με σημερινή απόφαση και ημερομηνία 6 Δεκεμβρίου 2022, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιος Διδασκάλου έκανε αποδοχή του υπ’ αριθ. 2/29-11-2022 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών για το διαγωνισμό του έργου «Στερέωση και Αποκατάσταση και λειτουργικής αναβάθμισης των ανεμόμυλων της Χρυσοχεριάς Καλύμνου και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτών».

Κατά της παρούσας απόφασης δεν χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στην παρ. Ε.1η της Πρόσκλησης, δεδομένου ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/582143/25-11-2022 Απόφαση απόρριψης του οικονομικού φορέα «Β. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», στον διαγωνισμό παραμένει μόνο ένας οικονομικός φορέας.

Να σημειώσουμε ότι ο Οικονομικός Φορέας που παραμένει μόνο και συνεχίζει, είναι ο “ΠΕΤΡΟΣ ΛΟΥΚ. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ“.

Μετά τη νέα αυτή απόφαση αυτή, συνεχίζονται οι άλλες φάσεις ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάδειξης του Αναδόχου του έργου.

Να σημειώσουμε ότι συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 720 Ημερολογιακές Ημέρες (2 έτη) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου που οριστικά θα αναδειχθεί.

ς
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός