Επικύρωση Προϋπολογισμών 2023 Δήμου Καλυμνίων και ΔΕΥΑΚ.

93

Επικυρώθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου οι προϋπολογισμοί 2023 του Δήμου Καλυμνίων και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλύμνου(Δ.Ε.Υ.Α.Κ).

Συνοπτικοί πίνακες προϋπολογισμών 2023

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α Καλύμνου
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός