Επικύρωση Προϋπολογισμών 2023 Δήμου Καλυμνίων και ΔΕΥΑΚ.

136

Επικυρώθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου οι προϋπολογισμοί 2023 του Δήμου Καλυμνίων και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλύμνου(Δ.Ε.Υ.Α.Κ).

Συνοπτικοί πίνακες προϋπολογισμών 2023

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α Καλύμνου