Εγκρίθηκε η προκήρυξη μίας(1) θέσης Καρδιολόγου για το Νοσοκομείο Καλύμνου.

274

Δημοσιεύτηκε η απόφαση έγκρισης από το Υπουργείο Υγείας για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Στην απόφαση περιλαμβάνεται η έγκριση μίας(1) θέσης ειδικότητας Ιατρού Καρδιολογίας, βαθμού Επιμελητή Α΄για το Νοσοκομείο Καλύμνου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr
αρχίζει στις 21/03/2023 ώρα 14.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 31/03/2023 ώρα 24.00.
Η απόφαση προκήρυξης του Νοσοκομείου Καλύμνου για την παραπάνω θέση πρέπει να
έχει εκδοθεί, αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
dpnp_a@moh.gov.gr, το αργότερο μέχρι και την 13/03/2023.